RISRE - Otázky a odpovědi - kategorie - 4. RISRE PS

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 8. 1. 2013
 • Přidány otázky a odpovědi - 4.4 - 4.34
 • Přidány otázky a odpovědi - 4.36- 4.53
 • Aktualizována odpověd´- 4.1;4.35 a přidána 4.54

číslo/datum aktualizace Otázka Odpověd´
FAQ - Kategorie - RISRE PS (systém i metodika)
4.1/
08.01.2013
Jaký typ certifikátu si máme pořídit pro práci s RISRE v našem EKISu? Jaký druh je potřeba pro koho - kdy komerční a kdy kvalifikovaný.

Standardně IISSP akceptuje certifikáty od následujících certifikačních autorit: První certifikační autorita (ICA), PostSignum a E-identity.

Komerční certifikát slouží k přihlášení EKISu na Portál IISSP - nahrazuje to zadávání uživatelského jména a hesla.

Kvalifikovaný certifikát slouží pro elektronické podepisování aplikačních dat (např. rezervací) zakládaných uživatelem.
Ohledně konkrétního použití kvalifikovaných certifikátů je nutné se domluvit s dodavatelem vašeho EKISu:

 • Pro automatickou komunikaci platí: pokud budou uživatelé podepisovat aplikační data za sebe jako za osobu, pak musí mít osobní kvalifikovaný certifikát. Pokud EKIS zajistí vytváření digitálního podpisu na úrovni serveru pomocí kvalifikovaného serverového certifikátu, uživatelé již nemusí mít osobní certifikáty.
 • Pro manuální zadávání dat nebo nahrávání dávkových souborů platí: uživatel musí vždy podepsat aplikační data, a to buď ve zdrojovém EKIS při přípravě exportního souboru nebo při vkládání/nahrávání dat na portálu IISSP.

Souhrn dalších informací k elektronickým podpisům a příslušným certifikátům naleznete ve FAQ č. 1.32.

4.2/
30.10.2012
Když je Správce rezervací na úrovni OSS, tak budou zadávat rezervace pracovníci na úrovni OSS. Co když ale budou zadávat rezervace pracovníci z úrovně Kapitoly? Typový uživatel Správce rezervací je definován pouze na úrovni OSS - jeho název je "Správce rezervací (OSS)". Pokud budou rezervace zadávat pracovníci z úrovně Kapitoly, pak je nutno je zaregistrovat na všechny podřízené OSS, za něž budou data zadávat.
4.3/
30.10.2012
Jaký Typový uživatel (TU) je potřeba, aby mohl zadávat do ČNB přímo číslo rezervace?

Systém IISSP nepřiděluje přístupy do systému ABO-K České národní banky. Pokud bude Váš pracovník znát číslo rezervace např. přímo z Vašeho EKIS, není zapotřebí jej v IISSP registrovat na žádného TU. Pokud Váš pracovník potřebuje mít možnost nahlížet na stavy rezervací přímo v IISSP, pak jej registrujte na TU "Výkazník rezervací (OSS)".

4.4/
16.11.2012
Co když máme určený účet na mzdy? Jak budeme platit? V souvislosti se zásadou nově zavedenou novelou zákona č. 218/2000 Sb. (1 OSS - 1 příjmový a 1 výdajový rozpočtový účet) budou od roku 2013 samostatné výdajové účty pro výplaty zrušeny. Nově bude možné převádět každý měsíc mzdové a platové prostředky z výdajového rozpočtového účtu souhrnnou částkou na depozitní účet (s vazbou na rezervaci). Samotné výplaty pak budou ve stejný den odesílány z depozitního účtu konečným příjemcům bez vazby na rezervace.
4.5/
16.11.2012
Bude potřeba založit samostatnou rezervaci na každou dílčí platbu, když např. platíme odměny notářům, znalcům? Ne, lze využít jedné rezervace, ke které budou realizována postupně jednotlivá čerpání.
4.6/
16.11.2012
Bude se u příjmů zadávat identifikace koruny? Jak provedeme přeúčtování bankovního výpisu? Ano, i příjmy jsou zadávány s konkrétní identifikací koruny. Pro přeúčtování bankovního výpisu bude používána funkcionalita přeúčtování skutečnosti. Přeúčtování skutečnosti bude do IISSP přebíráno primárně na základě informací exportovaných z EKIS. Možný je přenos jednotlivých vybraných dokladů nebo hromadný přenos tzv. stavový, a to buď na vybraných identifikacích koruny nebo kompletní.
V případě potřeby je možné taktéž manuální založení dokladu přeúčtování skutečnosti v IISSP.
4.7/
16.11.2012
Kdo nastaví odpovědnosti za určité operace, zejména předání/nepředání dat z našeho EKIS do IISSP? Budeme nést odpovědnost i za data uložená v IISSP? Budeme muset kontrolovat data v našem EKIS a následně i v IISSP? Novela zákona č. 218/2000 Sb. Stanoví, že v případě nesouladu údajů v rozpočtovém informačním systému s údaji vedenými mimo rozpočtový informační systém se považují za správné údaje v rozpočtovém informačním systému. Úprava vyhlášky č.449/2009 předpokládá, že v přechodném období roku 2013 budou účetní jednotky dál předávat do IISSP finanční výkazy ve stávající podobě, kde je budou správci rozpočtu kapitoly schvalovat a tedy kontrolovat.
4.8/
16.11.2012
Obdržím při založení rezervace zpátky PDF potvrzení?
Bude PDF na rezervaci vytvořeno ihned po poslání žádosti na založení rezervace?
PDF potvrzení generované při založení nebo aktualizaci rezervace zůstává uložené v IISSP pro případný náhled. Není součástí odpovědi předávané z IISSP zpět do EKIS (pokud uvažujeme založení či aktualizaci rezervace pomocí automatizovaného rozhraní EKIS - IISSP). EKIS obdrží pouze synchronní odpověď formou elektronicky podepsané datové zprávy.
Je zaručené, že PDF potvrzení bude vytvořené pro každou rezervaci, nicméně jeho vytvoření v případě automatizovaného přenosu rezervací pomocí rozhraní či dávkového zpracování pomocí souborů probíhá asynchronně (PDF dokument se vytváří postupně).
4.9/
16.11.2012
Když přes rozhraní zadám nebo pošlu do RISRE rezervaci a obratem obdržím číslo rezervace, mohu toto číslo rezervace hned použít při placení? Ano, rezervace může být okamžitě použita pro vytvoření a odeslání odpovídajícího příkazu k platbě či přeúčtování skutečnost
4.10/
16.11.2012
Provozujeme informační systém SAP a rozpočtové prostředky si nyní zarezervujeme tím, že se vytvoří objednávka, tím se částka objeví v obligu a máme tím tedy zarezervované rozpočtové prostředky. Objednávka je součástí předběžné řídící kontroly.  Jaké je zpracování vazby rezervace s objednávkou v IISSP? Rezervace rozpočtových prostředků je samostatný objekt, nezávislý na objednávce.
V rámci EKIS to může být řešeno např. tak, že identifikace rezervace (číslo rezervace, položka rezervace) bude povinným údajem při zakládání každé objednávky.
4.11/
16.11.2012
Když nám na výdajový účet přijde platba, která tam nepatří, jak budeme postupovat? Neidentifikované platby budou po zpracování bankovního výpisu přiřazené na přednastavenou identifikaci koruny (pro příjem nebo výdej, případně v závislosti na detailnějším nastavení konkrétního bankovního účtu pro danou OSS).
Z přednastavené identifikace koruny pro nepřiřazené platby mohou být tyto položky vyvedeny buď pomocí přeúčtování skutečnosti na požadovanou - cílovou rozpočtovou položku (identifikaci koruny), případně mohou být odeslány zpět plátci. Pokud se jedná o příjem, bude nutné v obou případech nejprve založit odpovídající rezervaci rozpočtových prostředků, která bude obsahovat požadovanou částku a identifikaci koruny pro nepřiřazené platby.
4.12/
16.11.2012
Co se stane v případě vyhlášení odstávky Státní pokladny s ověřováním plateb, jak ČNB bude platby ověřovat? Tento stav obecně odpovídá tzv. Náhradnímu procesu. Všechny odeslané platební příkazy jsou při Náhradním procesu realizovány (odpovídá tedy stavu "Akceptováno" v IISSP) s tím, že k faktické validaci platebního příkazu v IISSP dochází později ve fázi ukončení Náhradního procesu.  Může nastat situace, kdy v rámci přechodu na běžný režim (ukončení Náhradního procesu) jsou některé platební příkazy při skutečném ověření v IISSP zamítnuty (platební příkaz není Akceptován) - tyto případy je nutné následně individuálně řešit. Z tohoto důvodu je vhodné při vyhlášení Náhradního procesu minimalizovat předávání příkazů k platbě do ČNB.
4.13/
16.11.2012
Budeme zpracovávat výpisy z ABO-K stále stejným způsobem? Ano, v tomto směru nebude žádná změna. Technickým rozdílem je použití formátů FS5 pro odeslání příkazu k platbě, který obsahuje navíc identifikaci rezervace/položky rezervace/částky rezervace, a formátu FV5 pro bankovní výpisy (obsahuje identifikaci příkazu k platbě).
4.14/
16.11.2012
Máme výdajový rozpočtový účet, kam má přístup soukromá osoba. Jak mám postupovat? Dále uvedená odpověď vychází z předpokladu, že se jedná o účty OSS – poskytovatele dotace, které zřídí u ČNB a za použití limitek výdajů umožní příjemci dotace čerpat dotaci přímo z tohoto účtu. V takovém případě by šlo o obdobu rozpočtových účtů příspěvkových organizací. Zde platí, že tyto účty (protože to jsou fakticky účty příslušné OSS, i když k nim nemají dispoziční právo, ale účtují o nich a jejich čerpání se projevuje přímo jako čerpání rozpočtových položek OSS) budou zrušeny, neboť OSS bude mít obecně pouze jeden výdajový rozpočtový účet.
Dotaci bude možné poskytnout jedním ze způsobů uvedených v § 16 zákona č. 218/2000 Sb. – pokud ovšem jde o poslední uvedenou možnost v tomto ustanovení, tj. o umožnění čerpání z rozpočtového výdajového účtu, to je nutno chápat jako umožnění čerpání z toho jediného VRÚ příslušné OSS, které bude mít. Tato možnost je tedy v případě fyzické osoby prakticky vyloučena.
Pokud se jedná o jiný případ, prosíme o upřesnění.
4.15/
16.11.2012
Když pracuji s přednastavenou identifikací koruny (IK), dá se někde nastavit i variabilní symbol? Nejen účet, ale i rozlišení dle variabilního symbolu? Ne, variabilní symbol se zatím nedá jako detailnější rozlišovací kritérium nastavit (stejně jako konstantní či specifický symbol). Rozšíření možnosti přednastavené identifikace koruny o tyto atributy se připravuje tak, aby bylo uživatelům dostupné k datu produktivního startu ke 2. 1. 2013.
4.16/
16.11.2012
V případě, že někdo na příjmový účet zaplatí dvakrát (omylem 2x ta samá částka) a když je nutnost vazby na rezervaci, může se provést vrácení peněz z toho příjmového účtu nebo se částka musí přeúčtovat na výdajový účet a pak teprve vrátit z výdajového? Jinými slovy i pro výdaj z příjmového účtu je třeba provést rezervaci? Ano, vrácení duplicitně zaplacené částky může být provedeno z příjmového rozpočtového účtu (zde bude platba evidována pravděpodobně na rozpočtové položce 2328, pokud nebude nastaveno jinak). Pro vrácení peněz bude nutné založení rezervace - i když se jedná o příjmový účet, vrácení přijaté platby představuje čerpání finančních prostředků. Rezervace bude založena na odpovídající částku s identifikací koruny pro nepřiřazené příjmy.
4.17/
16.11.2012
Je možné také rezervace do IISSP přenášet automaticky, tj. aby se uživatel nemusel vždy do systému IISSP přihlašovat a vkládat rezervace ručně? Rezervace mohou být do IISSP přenášeny i pomocí automatického rozhraní EKIS-IISSP. Ve vybraných případech, kdy nebudou mít OSS např. z důvodu bezpečnosti implementováno automatické rozhraní, může být přenos realizován dávkově pomocí souboru.
4.18/
16.11.2012
Při testování na T3S se nám při založení víceleté rezervace zobrazí hláška o překročení částky dokladu pro Roční rozpočet pro položku dokladu. Co s tím máme dělat? U víceletých rezervací je to v pořádku, jedná se pouze o upozornění, protože na T3S není založený žádný střednědobý rozpočet. Víceleté rezervace lze ukládat i přes toto upozorňující hlášení (podobné hlášení se bude vyskytovat i na produktivním systému v případě, kdy nebude pro danou kapitolu/OSS založen střednědobý rozpočet, případně pokud bude založením víceleté rezervace střednědobý rozpočet překročen).
4.19/
16.11.2012
Proč se v Portálu IISSP zobrazuje pouze posledních 100 rezervací? Lze to nějak individuálně nastavit? Hodnota 100 položek je stanovena jako výchozí přednastavená hodnota. Uživatel může tuto hodnotu upravit podle svých potřeb.
Uživatelům však doporučujeme používat výběrová kritéria, která nabízí obrazovka pro výběr rezervací pro omezení množství nalezených položek.
4.20/
16.11.2012
Pro jaký účel se používá aplikace Vytvoření očekávaného příjmu? Očekávaná skutečnost - funkcionalita pro zadávání očekávaných příjmů. Měla by být používána např. v případě příjmů souvisejících s nájmy (např. energie). Tímto způsobem se do systému založí "plánovaný" příjem, na který jsou následně párovány položky bankovního výpisu, resp. je prováděno přeúčtování skutečnosti z přednastavené identifikace koruny pro příjmy na odpovídající rozpočtovou položku s vazbou na doklad očekávané skutečnosti (je to v podstatě analogie k rezervacím, které jsou zadávány u přeúčtování skutečnosti v případě výdajů/čerpání).
Doklady očekávaného příjmu uvidí uživatelé v odpovídajících přehledech pro tyto doklady jako "plánované příjmy", doklad očekávaného příjmu jako takový nemá vliv na hodnotu disponibilního rozpočtu (je to skutečně "plánovaný" příjem)
Jako reálný příjem se projevuje v okamžiku spárování s položkou bankovního výpisu, resp. při následném přeúčtování skutečnosti z přednastavené identifikace koruny pro příjmy. Tento krok znamená navýšení disponibilního rozpočtu na odpovídající rozpočtové položce/identifikace koruny.
Používání dokladů očekávaného příjmu nebudou pravděpodobně využívány všemi OSS, bude vycházet z konkrétních potřeb a případů.
4.21/
16.11.2012
Dotaz k platebnímu příkazu ČNB v cizí měně: mohu uvést v příkazu částku v CZK vyšší, aby bylo jisté, že se odpovídající částky v cizí měně skutečně proplatí? Ano, v případě platebního příkazu v cizí měně je třeba při zadání rezervace kalkulovat s možným kurzovým pohybem tak, aby částka rezervace v CZK nebyla menší než částka skutečně vyúčtovaná ČNB kurzem aktuálním v den realizace platby.
4.22/
16.11.2012
Jak se pracuje s rezervací v rámci FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb)? Účet FKSP je mimorozpočtový účet, na výdaje z účtu FKSP se proto rezervace nezakládají a platební příkazy na jeho vrub údaje o rezervaci neobsahují. Jestliže jsou prostředky FKSP zapojeny do rozpočtu a následný výdaj je proveden z rozpočtového výdajového účtu (výdajem z příslušné identifikace koruny), může být proveden pouze na základě rezervace.
4.23/
16.11.2012
Dotaz k rezervaci vázané na inkaso: je pole pro vyplnění variabilního a specifického symbolu povinné? V současné době u každého inkasa máme jiný variabilní symbol, musíme vytvářet rezervaci před každým inkasem pro jiný variabilní symbol? Variabilní symbol (VS) a specifický symbol (SS) u inkasních rezervací není povinný, povinné je pouze bankovní spojení. VS nebo SS je vhodné použít, jestliže se při inkasních platbách opakuje. Pokud je VS nebo SS v inkasní rezervaci použit, ale při každé platbě se mění, bude nutné vždy zadání nové rezervace s příslušnými údaji týkajícími se konkrétního inkasa.
4.24/
16.11.2012
Jak postupovat při rezervaci, když se vybírá hotovost z ČNB?
Jak a zda dělat rezervace při výběru z komerčního účtu?
Musí se dělat rezervaci na každý měsíc nebo si mohou udělat na mzdy jednu rezervaci na celý rok?
I pro výběr hotovosti musí být založena rezervace. ČNB sice výběr hotovosti prostřednictvím šeku neověřuje a IISSP zařadí tento výdaj při zpracování bankovního výpisu na přednastavenou identifikaci koruny, ale pro následné přeúčtování skutečnosti je rezervace na RP 5182 nutná. RP 5182 má vypnutou kontrolu disponibility, tzn. že na této RP nemusí být rozpočtovány prostředky. Stejný režim platí i pro výběry hotovostí z rozpočtových výdajových účtů prostřednictvím poboček komerčních bank (tzv. "výběry krátkou cestou"). Rezervace na mzdy je žádoucí zakládat vždy na příslušný měsíc, ale není třeba je zakládat zvlášť pro výplaty v hotovosti a zvlášť pro bezhotovostní převody (rezervace bude založena na celkové mzdy/platy a její čerpání může probíhat jak formou výběru hotovosti, tak bezhotovostně).
4.25/
16.11.2012
Bude se muset rezervovat převod FKSP z výdajového účtu do FKSP ve výši 1 procenta mzdových prostředků? Ano, jedná se o standardní rozpočtovaný výdaj realizovaný prostřednictvím bankovního převodu, na který musí být založena rezervace. Platební příkaz předaný do ČNB bude muset obsahovat odkaz na tuto rezervaci, vůči této rezervaci bude následně prováděno ověření příkazu k platbě.
4.26/
16.11.2012
Při přeúčtovávání skutečnosti pomocí dávkového souboru, poté co vyexportujeme dávkový soubor z EKIS, musíme jít do IISSP a tam ten dávkový soubor "natáhnout" importem, nebo to probíhá na straně IISSP už automaticky? V případě dávkových souborů musí uživatel spustit import v IISSP manuálně - import dávkového souboru je uživatelsky vyvolávaná funkcionalita, nejedná se o plně automatizované rozhraní. Toto se týká importu dokladů rezervací i přeúčtování skutečnosti.
4.27/
16.11.2012
Prosíme o vysvětlení důvodu a popsání procesu převodu mzdových prostředků na depozitní účet. Hlavním důvodem využívání depozitního účtu v případě placení mezd je snaha neupravovat zásadnějším způsobem příslušné mzdové systémy Kapitol/OSS. Ve mzdovém systému budou spočítány mzdy, v EKIS budou na základě agregovaných výstupů založeny rezervace rozpočtových prostředků na příslušné identifikace koruny, tyto rezervace budou přeneseny do IISSP (pomocí rozhraní nebo dávkového souboru). Do ČNB budou předány platební příkazy pro převod finančních prostředků z výdajového rozpočtového účtu na depozitní účet s odkazem na založené rezervace, a to v úhrnné částce. Ze mzdového systému budou následně zadány platební příkazy na výplatu mezd (tj. převod čistých mezd, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmu, srážek atd.) z depozitního účtu se stejným datem splatnosti jako je převod z VRÚ na depozitní účet, ovšem již bez vazby na rezervace - výdaje z depozitního účtu ČNB neověřuje.
4.28/
16.11.2012
Musí být na výběr do pokladny vytvořena rezervace? Ano, musí. ČNB sice výběr hotovosti prostřednictvím šeku neověřuje a IISSP zařadí tento výdaj při zpracování bankovního výpisu na přednastavenou identifikaci koruny, ale pro následné přeúčtování skutečnosti je rezervace na RP 5182 nutná. RP 5182 má vypnutou kontrolu disponibility, tzn. že na této RP nemusí být rozpočtovány prostředky.
4.29/
16.11.2012
Mohu založit jednu rezervaci na celý rok? Ano můžete, ale zároveň je doporučeno v rámci položek této rezervace čerpání detailněji rozdělit (částka a předpokládaný datum splatnosti) - důvodem je sledování plánovaných výdajů v závislosti na datu splatnosti.
4.30/
16.11.2012
Kolik položek může mít inkasní rezervace? Inkasní rezervace může mít pouze 1 položku s 1 identifikací koruny.
4.31/
16.11.2012
Podléhají úroky na depozitním účtu rezervacím? Úroky na depozitním účtu nemají přímou vazbu na IISSP a nepodléhají rezervacím. Pokud se úroky připisují na příjmový rozpočtový účet, je nutno se k nim chovat jako k jinému příjmu do státního rozpočtu (po zpracování bankovního výpisu budou umístěny dle přednastavené identifikace koruny pro příjmy). Pokud by se úroky připisovaly na depozitní účet, není z pohledu IISSP relevantní.
4.32/
16.11.2012
Jakým způsobem se provádí vyúčtování CCS karet? Vyúčtování CCS karet se provádí prostřednictvím inkasních rezervací. Inkasní rezervace musí být nastavena shodně s nastavením příslušného inkasního účtu u ČNB, a to pouze na 1 položku rezervace. Po zpracování bankovního výpisu a párování příslušné položky výdaje je možné další zpracování pomocí Přeúčtování skutečnosti. Pokud se OSS dohodne s firmou CCS, že platby nebudou probíhat prostřednictvím inkasa, ale na základě faktury, pak úhrada faktury proběhne standardním způsobem (rozúčtování výdajů na více položek lze provést při zadání platebního příkazu a není pak nutné provedení Přeúčtování skutečnosti).
4.33/
16.11.2012
Podléhají bankovní poplatky rezervacím? Bankovní poplatky sráží banka z účtů automaticky, přitom neprovádí ověřování oproti rezervacím. Po zpracování bankovního výpisu IISSP umístí tento výdaj na přednastavenou identifikaci koruny, odkud je nutné jej převést na správnou identifikaci koruny prostřednictvím přeúčtování skutečnosti. Pro přeúčtování skutečnosti je nutné mít předem založenou rezervaci na správné rozpočtové skladbě.
4.34/
16.11.2012
Kdy končí platnost rezervace? Jednoleté rezervace jsou platné do doby uzavření, případně do konce příslušného fiskálního roku. Víceleté rezervace jsou platné taktéž do okamžiku uzavření, příp. po ukončení max. doby, na kterou je možné jejich založení (5 let).
4.35/
08.01.2013
Mohou uživatelé pro elektronický podpis použít certifikát, který v současné době používají při komunikaci s ČNB? Pokud se jedná o osobní certifikáty, které uživatelé používají v současné době pro podepisování dávek do ČNB, měly by být použitelné i pro podepisování rezervací a přeúčtování skutečnosti (musí se jednat o kvalifikované osobní certifikáty akceptovaných certifikačních autorit - detaily viz Technický manuál RISRE).

Souhrn dalších informací k elektronickým podpisům a příslušným certifikátům naleznete ve FAQ č. 1.32.

4.36/
20.11.2012
Jak budou řešeny víceleté rezervace? Bude povinnost je pořizovat do IISSP?

Tento bod bude ještě předmětem dalších jednání.

Na základě novely zákona 218/2000 Sb. bude povinné zadávat víceleté rezervace. Státní pokladna ale nebude automaticky převádět víceleté rezervace do jednoletých v příslušném roce. Důvodem je, že pro založení takové jednoleté rezervace je nutné provést finanční kontrolu.

Víceleté rezervace budou zakládány až pro rok 2014 a další.

4.37/
20.11.2012
Počítá se s fungováním UCB? Budou se muset zálohy UCB rezervovat?

Minimálně pro rok 2013 se s UCB počítá, alespoň co se týče záloh na dotace. Rezervace na výdaje z těchto účtů nebudou potřeba (nejedná se o výdaje z výdajových rozpočtových účtů vedených u ČNB).

4.38/
20.11.2012

Jaké kroky máme učinit, abychom mohli testovat oblast RISRE-PS včetně integrace na ČNB?

Pro začátek testování funkcionality RISRE-PS formou end-to-end testů včetně provázání na ABO-K je třeba, aby organizační jednotka provedla následující činnosti:

 • Organizační jednotka musí využívat elektronické bankovnictví ČNB (ABO-K).
 • Organizační jednotka požádá standardním způsobem příslušnou pobočku ČNB o zahájení ověřování plateb v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP) v testovacím prostředí ABO-K.
 • Organizační jednotka si zvolí, které z jejích účtů bude používat v testovacím režimu pro testování rozhraní na IISSP.
4.39/
20.11.2012
Dá se v IISSP nastavit, že v případě odmítnutí platební transakce v ČNB o této skutečnosti dostaneme informaci?

V IISSP tato možnost není. Určitou možnost nabízí nastavení pravidel v rámci e-mailové komunikace v ABO-K mezi OSS a ČNB. V aplikaci IISSP RISRE-PS je k dispozici výstup zamítnutých platebních příkazů, který mohou uživatelé kdykoli spouštět a kontrolovat zamítnuté příkazy k platbě. Jak je uvedeno výše, ani tento výstup nezajišťuje aktivní odesílání informace v případě zamítnutí platebního příkazu.

4.40/
20.11.2012
Co se stane, pokud vyprší u rezervace její datum splatnosti? Nic se nestane. Předpokládané datum splatnosti slouží v IISSP zatím pouze jako informativní údaj o tom, kdy je předpokládáno čerpání příslušného výdaje.

4.41/
20.11.2012

K čemu je určena Předběžná rezervace? Jak ji mohu použít v praxi?

Předběžné uložení rezervace může být použito v případě, kdy uživatel není schopen zadat všechny údaje do zadávaného dokladu, resp. by tento nebylo možné uložit, protože neprojde přes všechny kontroly aplikované při "normálním" uložení dokladu. K předběžně uloženým dokladům je možné se kdykoli vrátit, dopracovat je a finálně uložit (tzn. elektronický podpis, vygenerování XML a PDF souboru).

Kromě toho je funkce předběžného pořízení použita vždy při manuálním zadávání dokladu. V okamžiku, kdy uživatel klikne na tlačítko Uložení rezervace, je provedeno nejprve předběžné uložení, následně je vyvolán applet pro elektronické podepsání dokladu, a pokud toto projde, je vygenerován odpovídající XML a PDF soubor (a tyto jsou uloženy na filesystem). V případě, kdy by v procesu autorizace a uložení rezervace došlo k jakékoli chybě (chybný certifikát, chybné heslo, chyby při generování XML apod.) a proces ukládání rezervace by nebyl korektně dokončen, uživatel má VŽDY k dispozici minimálně předběžně uložený doklad, ke kterému se může kdykoli později vrátit a dokončit přerušený proces autorizace (nepřijde tedy o zadaná data).

4.42/
20.11.2012
Je možné rezervaci pořízenou primárně v RISRE přes XML dávkový přenos přenést do našeho EKISu? Export v zásadě možný je. IISSP RISRE Platební styk umožňuje provést export vybraných rezervací ve formátu XML (reporting pro Přehled rezervací, funkční tlačítko pro export do MS Excel s následným uložením ve formátu XML). Následně záleží pouze na Vašem EKISu, zda bude takový soubor s rezervacemi schopen načíst a zpracovat.
4.43/
20.11.2012
Zadávám-li platební příkaz do banky, musím vyplnit číslo rezervace i s číslem položky případně i částkou nebo stačí jen číslo rezervace? Musí být uvedena celková částka příkazu k platbě, rezervace i položka rezervace. Pokud se k danému příkazu vztahuje více rezervací, musí být u každé rezervace/položky rezervace uvedena i částka, přičemž pokud se jedná o příkaz v CZK, ČNB při převzetí příkazu kontroluje, že celková částka příkazu souhlasí se součtem částek uvedených u jednotlivých rezervací.
4.44/
20.11.2012
S jakým předstihem musím vytvořit rezervaci v IISSP, aby ČNB mohla provést platbu? Např. jeden den předem, nebo se ČNB dotazuje na IISSP v okamžiku provedení platebního příkazu?
 1. Aby bylo možné zadat příkaz k úhradě, musí existovat rezervace v IISSP. Číslo rezervace je jedním z povinných údajů pro pořízení a odeslání příkazu k platbě z rozpočtového bankovního účtu v ČNB.
 2. Rezervace je v IISSP založena on-line v řádu jednotek sekund.
 3. ČNB platební příkaz proti IISSP ověřuje bezprostředně po přijetí do systému ABO-K - v řádu jednotek, max. desítek minut dle množství platebních příkazů. U cizoměnových platebních příkazů je navíc ještě prováděno ověření těsně před provedením platby v den splatnosti.
4.45/
20.11.2012
Jak se řeší vratka na výdajový účet u přeúčtování skutečnosti? Při zpracování bankovních výpisů v IISSP se vratka umístí dle přednastavené Identifikace koruny. Následně je možné procesem přeúčtování skutečnosti převést vratku příslušnou rezervaci a provést opakovaně výplatu, se správnými údaji.
4.46/
20.11.2012
Jak platit a tvořit rezervaci na stravné, když si část hradí zaměstnanec a tato část není součástí disponibilního rozpočtu? Jak si na toto máme udělat rezervaci? Částka za oběd je rozdělena na 3 části, z toho máme disponibilní rozpočet pouze na 1/3, ale faktura je na celou částku (výdajový rozpočtový účet u ČNB), jak toto platit?

Z pohledu možného načasování kroků (výdej stravenek zaměstnanci, platba faktury SODEXHO, příp. jiné společnosti, srážka ze mzdy zaměstnanci) atd., vycházíme z následujícího předpokladu (se zaměřením na přelom FR):

Nastoupí-li zaměstnanec do pracovního poměru např. 1. 12., první stravenky dostane až po ukončení prosince podle toho, na kolik stravenek má nárok. Zaměstnavatel tedy koupí tyto stravenky v lednu následujícího roku (dostane stravenky a zároveň fakturu se splatností 14 dnů). Během těch 14 dnů by měl zaměstnavatel převést odpovídající částku z účtu FKSP na výdajový rozpočtový účet (na IK, ze které bude platit fakturu), dále by měl zaměstnanci srazit příslušnou částku z výplaty a tu převést opět na IK, ze které bude platit fakturu (převodem z depozitního účtu, na kterém je celá hrubá mzda včetně příslušenství, na výdajový rozpočtový účet). Výplatní termíny jsou v první polovině měsíce, takže dříve než je splatnost faktury, proto by s tím neměl být žádný problém.

Tímto způsobem bude na příslušné IK, ze které má být uhrazena faktura rozpočet na 1/3 ceny stravenek a současně přijatou částku ve výši 2/3 ceny stravenek. Pak lze provést rezervaci a úhradu faktury.

V měsíci prosinci obdrží zaměstnavatel stravenky za listopad, rozpočet by mu měl zbývat pouze na 1/3 ceny pořízených stravenek, splatnost faktury po 15. 12. Převod z FKSP může provést bez problému, srážky z platu může udělat při zúčtování výplat za listopad, tedy v první půlce prosince. 15. 12. by tak měl mít na příslušné IK disponibilitu na celou fakturu.

Pokud je celé načasování jednotlivých kroků jiné, prosíme o upřesnění.

4.47/
20.11.2012

Lze pořídit dávkový výstup z EKISu a jako soubor jej nahrát do IISSP?

Ano, tento alternativní způsob přenosu dat mezi EKIS a IISSP je podporován. Podrobnější popis je uveden v Technickém manuálu RISRE.
Dávkově je možné přenášet:

 • založení rozpočtového opatření
 • založení rezervace rozpočtu
 • aktualizace rezervace rozpočtu
 • přeúčtování skutečnosti
4.48/
20.11.2012

Připravujeme pro své uživatele výstup příkazu k úhradě ve formátu FS5. Prosím o informaci, zda se pro jeden příkaz k úhradě provádí v rozpočtovém systému jedna rezervace na celkovou částku příkazu nebo se provádí více rezervací pro jednotlivé záznamy příkazu k úhradě (např. příkaz ze mzdového systému činí 300000 Kč a je tvořen záznamy:
odvod sociálního pojištění 30000, zdravotního pojištění 15000, srážkové daně 20000, zálohové daně 25000 + jednotlivé dobírky zaměstnanců).
Vytvoří se jedna rezervace na celkovou částku 300000, kterou vyplníme do záznamu příkazu k úhradě formátu FS5, nebo se vytváří více rezervací?

IISSP nemá pevná pravidla týkající se zakládání rezervací. Můžete proto založit jednu rezervace pro všechny složky mzdy, nebo jednotlivé rezervace pro každou složku, případně libovolné kombinace (pojištění, daně).
4.49/
11.12.2012

Poskytuje Státní pokladna IISSP bankovní výpisy?

Bankovní výpisy jako takové jsou k dispozici na Portálu ABO-K ČNB, nikoliv v IISSP RISRE. V IISSP RISRE je k dispozici pouze přehled zpracování bankovních výpisů za účelem zpracování výsledků ověření plateb. Výsledek zpracování v IISSP RISRE je k dispozici v aplikaci Zobrazení bankovních výpisů.
4.50/
11.12.2012
Bude možné přenášet údaje o přeúčtování skutečnosti i přes automatické rozhraní? Ano, bude to možné. Příslušná funkcionalita bude připravena k datu 2. 1. 2013 resp. 4. 2. 2013 pro synchronní resp. asynchronní variantu přenosu datových zpráv přeúčtování skutečnosti. Úplný popis rozhraní bude publikován v další verzi Technického manuálu RISRE během prosince 2012.
4.51/
11.12.2012
Jakým způsobem se bude postupovat při poskytování dotací prostřednictvím UCB (EDS/SMVS) - jak se bude provádět rezervace a jak se bude záloha rozúčtovávat? Budou se rezervace provádět znovu, dle skutečného čerpání?

Do UCB bude možné zasílat zálohy na dotace z výdajového rozpočtového účtu pouze na konkrétní akce, na které bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zálohy budou hrazeny přímo z identifikací koruny (IK) daných akcí na základě založených rezervací. Výplatou zálohy dojde k čerpání rozpočtu na akci. Při konečném vyúčtování akce bude nutno vypořádat zálohu (na konci roku nutno vypořádat všechny poskytnuté zálohy) následovně:

 • bude-li záloha spotřebována v plném rozsahu a ve struktuře IK, jak byla vyplacena – pak se již nic neprovádí (čerpání rozpočtu v IISSP odpovídá skutečnosti)
 • bude-li záloha spotřebována v plném rozsahu, ale v jiné struktuře IK – pak je nutno provést přeúčtování skutečnosti a opravit čerpání v jednotlivých IK
 • nebude-li celá záloha spotřebována – pak je nutno na dané akci snížit čerpání – buď vrácením peněz z UCB nebo přeúčtováním na zálohu jiné akce.

Pro přeúčtování skutečnosti musí být založena rezervace na té IK, na které se mají zvýšit výdaje.

4.52/
11.12.2012
Jaké certifikáty jsou podporovány pro přihlášení pomocí certifikátu? Pro přihlášení certifikátem do Portálu IISSP pro uživatele, nebo k rozhraní webových služeb pro externí systémy, jsou podporovány SHA1 a SHA256 komerční certifikáty, vydané jednou z následujících certifikačních autorit: První certifikační autorita (I.CA), PostSignum, E-identity a CA Ministerstva financí.
4.53/
11.12.2012
Jaké certifikáty jsou podporovány pro podepisování dokumentů a transakcí?

Pro podepisování dokumentů a transakcí jsou podporovány SHA256 kvalifikované osobní certifikáty, resp. kvalifikované systémové certifikáty v případě externích systémů, vydané jednou z následujících certifikačních autorit: První certifikační autorita (I.CA), PostSignum a E-identity.

Souhrn dalších informací k elektronickým podpisům a příslušným certifikátům naleznete ve FAQ č. 1.32.

4.54/
08.01.2013
Prosíme o souhrnné informace k elektronickým podpisům a příslušným certifikátům.

Aplikační data vyžadující elektronický podpis :
V Rozpočtovém informačním systému (RIS) je nutné bez výjimky elektronicky podepisovat následující aplikační data:

 • Rezervace;
 • Přeúčtování skutečnosti.

Podporované certifikáty:
Pro elektronické podepisování výše uvedených aplikačních dat je nutné mít kvalifikovaný certifikát vystavený jednou z následujících akreditovaných certifikačních autorit ČR (viz také Technický manuál RISRE):

Zasílání dat přes automatizované rozhraní:
Pro zasílání dat přes rozhraní je nutno použít jednu z uvedených možností:

 • kvalifikovaný osobní certifikát uživatele zodpovědného za daná aplikační data,
 • kvalifikovaný systémový certifikát (elektronickou značku) serveru (EKIS), který data zasílá.

Zasílání nebo zadávání dat přes Portál IISSP:
V případě podpisu aplikačních dat uživatelem na Portálu IISSP musí být kvalifikovaný osobní certifikát dostupný podepisovací komponentě IISSP jedním z uvedených způsobů:

 • ve standardním systémovém úložišti MS Windows;
 • v úložišti JKS (Java Key Store);
 • na lokálním, USB nebo síťovém disku ve formátu .p12 nebo .pfx;
 • na hardwarovém bezpečném úložišti:
 • čipových kartách ICA spolu s implementací dodávaného software „Secure store“;
 • klíči Postsignum spolu s implementací software dodávaný spolu s bezpečným USB klíčem „Rainbow“;
 • čipových kartách .NET GEMALTO s příslušnými ovladači.

V případě použití čipových karet je nutné, aby byl nainstalován příslušný ovladač specifický této kartě (implementace pkcs#11).

Pokud umožňuje SW dodávaný spolu s čipovou kartu mapovat obsah karty do systémového úložiště MS Windows, bude s největší pravděpodobností podepisování na Portále IISSP funkční taktéž.  

Pokud masově používáte jiný typ čipové karty, která nespolupracuje s RIS  a tento problém jste navzdory doporučenému postupu neodhalili již během testování na prostředí Testování třetích stran RISRE, zadejte svůj případný požadavek na rozšíření existujících způsobů elektronického podepisování dat RIS na ServiceDesk STC. Do požadavku je nutné uvést všechny potřebné související informace: typ karty, dodavatele karty, certifikační autoritu a předpokládaný počet pracovních stanic, na kterých je předpokládaná implementace. Do případného vyřešení zmíněného požadavku je ovšem nutné zajistit elektronické podepisování dat .

Dále upozorňujeme, že pokud je k pracovní stanici uživatele RIS připojeno více čteček, nemusí elektronické podepisování pracovat korektně. V takovém případě odpojte všechny nepoužívané čtečky a ponechte pouze jednu čtečku podporovanou ze strany RIS.

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz