Právní předpisy

Právní předpisy připravené odborem 11 Státní rozpočet - odd. 1104 Rozpočtová legislativa
Právní předpisy připravené odborem 11 Státní rozpočet - odd. 1104 Rozpočtová legislativa

Vydáno

všechny níže uvedené odkazy vedou na portál MF - Legislativa

Platná legislativa - Vyhlášky

Vyhláška č. 323/2002 Sb. - úplné znění - o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 419/2001 Sb. - úplné znění - o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - úplné znění - Zrušeno: 01.01.2015

Platná legislativa - Zákony

Zákon č. 218/2000 Sb. - o rozpočtových pravidlech a o změně souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

RISPR- Právní předpisy ke stažení
Zákon č. 501/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013; s výjimkou části druhé, části třetí čl. IV, části čtvrté a části páté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014
Zákon č. 501/2012 Sb. (.PDF, 913 kB)
Vyhláška č. 10/2013 Sb.
ze dne 16. ledna 2013, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů; s účinností od 16. ledna 2013
Vyhláška č. 10/2013 Sb. (.PDF, 1255 kB)