Základní popis

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT
odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Vydáno

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu

Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP) modul Rozpočtový informační systém (RIS) je  -  účinný, transparentní a efektivní nástroj pro řízení státních financí, který umožňuje:

 • efektivní řízení státních financí a dosažení transparentnosti ve výdajích státních prostředků,
 • realizovat cíle fiskální politiky státu,
 • řídit státní aktiva a pasiva,
 • efektivně připravovat státní rozpočet,
 • transparentně realizovat státní rozpočet,
 • vytvářet nástroje pro rozvoj finančního a kapitálového trhu,
 • zajistit přesné účetní výkaznictví a včasné podávání zpráv,
 • zavedení kontroly výdajů Ex-ante a Ex-post.

Realizace rozpočtu (RISRE) je samostatným modulem rozpočtového informačního systému (RIS). Modul RISRE je v pilotním provozu pro vybrané kapitoly státního rozpočtu, které byly do tohoto pilotního provozu zařazeny na základě smluvního ujednání s MF. Od února 2012 je využívána funkcionalita rozpočtových opatření (ROP) a dále se plánuje nasazení funkcionality pro oblast platebního styku (PS).

Informace spojené s přípravou zahájení provozu modulu RISRE v oblasti ROP a PS pro ostatní "nepilotní" kapitoly jsou v přípravě a budou s předstihem zveřejněny.

Realizace rozpočtu

Realizace rozpočtu, tj. úhrada závazků a inkaso pohledávek bude v počátku nasazení IISSP sloužit k evidování realizovaných plateb a příjmů jednotlivých OSS, včetně tří kapitol MF (VPS, OSFA a SD). OSS budou účtovat ve svých lokálních informačních systémech a jednou denně (min. 5 pracovních dnů před splacením závazku) prostřednictvím stanoveného datového rozhraní a struktury dat budou přenášet tyto informace do RIS, který je dále postoupí do ČNB nebo dalších bankovních ústavů. Další funkcionalitou RIS bude sledování volných disponibilních zdrojů ve vazbě na upravený rozpočet. Nedílnou funkcionalitou realizace rozpočtu bude rovněž i sestavování výkazů objemů plateb v členění podle data splatnosti. Cílový stav IISSP předpokládá generování platebních příkazů na úrovni SP. Součástí bude také implementace nástrojů pro realizaci řídící kontroly (ex-ante, průběžná, ex-post).

Sledování čerpání rozpočtu

Sledování čerpání rozpočtu bude součástí RIS. Informace o provedených platbách budou do RIS s denní periodicitou předávány z ČNB příp. z dalších bankovních ústavů. Systém bude automaticky párovat jednotlivé platby a aktualizovat stav čerpání rozpočtu jednotlivých OSS.

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu (RISRE) je tvořen moduly

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Rozpočtová opatření (RISRE/ROP)

V rámci realizace rozpočtu je již nutné posuzovat a realizovat požadavky na úpravy schváleného rozpočtu jednotlivých organizačních složek státu. Tyto úpravy jsou zajištěny tzv. rozpočtovými opatřeními. Modul RISRE/ROP bude primárním systémem pro chronologickou evidenci všech rozpočtových opatření.

V této části jsou zahrnuty zejména změny týkající se vedení podrobných rozpočtů organizačních složek státu, provádění a schvalování rozpočtových opatření a sběr dat pro hodnocení plnění státního rozpočtu vč. dat o rozpočtovém provizoriu. Jsou zde zahrnuta zejména data, která mají zajistit vybilancovanost státního rozpočtu v každém okamžiku, umožnit společné zpracování více dokladů ROP jako jeden celek (WF, zanesení do chronologické evidence ve stejném okamžiku, společný reporting,…), schvalování pohybů v Regulaci zaměstnanosti a spravovat IISSP jako primární systém pro evidenci rozpočtových opatření.

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Platební styk (RISRE/PS)

Novinku v  procesu realizace rozpočtu představuje modul RISRE/PS, v němž organizační složky státu budou vykonávat rezervace svých výdajů (registrace předpokládaného závazku) ve struktuře položek rozpočtové skladby. Modul slouží ke kontrole vstupu do závazků a plateb. Požadavek na rezervaci prostředků je zkontrolován na disponibilní rozpočet a v případě dostatku zdrojů je rezervace Státní pokladnou potvrzena. Organizační složka státu zrealizuje výdaj a zašle platební příkaz do České národní banky. Tento platební příkaz je ověřen ve Státní pokladně a teprve po jeho schválení ze strany Státní pokladny bude realizována platba.

Základní klíčové procesy - RISRE - realizace rozpočtu 

RISRE/ROP-Rozpočtová opatření - Klíčové procesy:

 • zajistit vybilancovanost státního rozpočtu,
 • umožnit společné zpracování více dokladů ROP jako jeden celek (WF, zanesení do chronologické evidence ve stejném okamžiku, společný reporting,…)
 • spravovat IISSP jako primární systém pro chronologickou evidenci rozpočtových opatření 
 • Schéma - Proces realizace RISRE/ROP a změn regulace v IISSP

  Obrázek - Schéma - Proces realizace RISRE/ROP a změn regulace v IISSP

Zdroj: MF - odbor 38  Řízení ICT; odd. 383 Projektování a rozvoj Státní pokladny; Prezentace MF - pro kraje ke Státní pokladně (.PDF, 4452 kB) 

RISRE/PS - Platební styk - Klíčové procesy:

 • zavedení aktivní kontroly disponibility (Ex-ante),
 • zavedení kontroly před provedením platby (Ex-ante),
 • zavedení dohledatelnosti a auditovatelnosti dat a operací nad procesy (Ex-post),
 • snížení rizika neoprávněného nakládání s prostředky,
 • vytvoření podmínek pro dosažení centrálního řízení všech prostředků státu s možností zahrnout do Státní pokladny i ostatní subjekty veřejné správy,
 • poskytnutí dostatku informací o stavu a vývoji SR v míře a podrobnosti nezbytného pro včasnou reakci na vývoj disponibility SR,
 • zabezpečení kvalitních dat,
 • datová a procesní integrace na ostatní vybrané části Státní pokladny,
 • poskytnutí dostatku informací pro řízení likvidity.

 

Schéma - Proces realizace RISRE/PS v IISSP

Schéma - Proces realizace RISRE/PS v IISSP

Zdroj: MF - odbor 38  Řízení ICT; odd. 383 Projektování a rozvoj Státní pokladny; Prezentace MF - pro kraje ke Státní pokladně (.PDF, 4452 kB)

Dokumenty ke stažení