RISRE - Otázky a odpovědi - kategorie - 1. Průřezové dotazy

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 8. 1. 2013
 • Přidány otázky a odpovědi - 1.1 - 1.11
 • Aktualizovány odpovědi - 1.3;1.5; a přidány otázky a odpovědi - 1.12 - 1.15
 • Přidány otázky a odpovědi - 1.16 -1.31
 • Přidány otázky a odpovědi - 1.32

FAQ - Kategorie - Průřezové dotazy

číslo/datum aktualizace Otázka Odpověd´
FAQ - Kategorie - Průřezové dotazy Poslední aktualizace: 08.01.2013
1.1/
30.10.2012
V jakých termínech je předpokládáno zahájení produktivního povozu modulu RISRE?

Na základě připravované novely zákona 218/2000 Sb. a na základě stávajícího harmonogramu projektu IISSP se předpokládá spuštění produktivního provozu modulu RISRE od 1. ledna 2013 pro všechny Kapitoly, které již nejsou v tzv. pilotním produktivním provozu. Produktivní provoz modulu RISRE pro tzv. pilotní Kapitoly byl zahájen na základě individuálních smluvních ujednání těchto Kapitol s MF již v průběhu roku 2012.

1.2/
30.10.2012
Jak postupovat, když mám dotaz týkající přípravy na straně mojí organizace na zahájení produktivního provozu RISRE?

Pokud nebude možné využít specializovaných seminářů, individuálních pracovních schůzek se zástupci rozpočtových kapitol a podřízených OSS a školení ze strany projektu IISSP, je doporučeným způsobem zaslat dotaz prostřednictvím webového rozhraní ServiceDesku MF a společně s výběrem vhodné kategorie požadavku na podporu či informaci.

Kontaktní údaje pro ServiceDesk MF jsou:

Provozní doba ServiceDesk MF je v pracovních dnech od 7:00 hod. do 17:00 hod.

V rámci zadávání požadavků na podporu či informaci v ServiceDesku MF doporučujeme následující výběr kategorií:

 • dotazy k registraci uživatelů do IISSP – „Resorty-Požadavek na informace.IISSP.Ostatní.Přístupová práva.SAP“
 • dotazy k aplikaci RISRE - "Resorty-Požadavek na podporu.IISSP.Aplikace.RISRE"
 • dotazy k ověřování na prostředí pro testování třetích stran RISRE, a to včetně registrace uživatelů na toto prostředí – „Resorty – Požadavek na informace. IISSP.Testování třetích stran“
 • metodické otázky spojené s realizací rozpočtu (rozpočtová opatření a platební styk) – kategorie „Resorty-Požadavek na informace.IISSP.Metodiky.Rozpočet.Rozpočet“
 • metodické otázky spojené s vazbou státní pokladny (IISSP) na programové financování (EDIS/SMSV) – „Resorty-Požadavek na informace.IISSP.Metodiky.Rozpočet.EDS-SMVS“.

Dotazy spojené s úpravami platebního formátu FS5 s odkazem na číslo rezervace v IISSP je nutné směrovat přímo na ČNB prostřednictvím kontaktních údajů, které Vaše organizace ve vztahu k ČNB nyní užívá (více také na http://abok.cnb.cz/aboks/kontakty.pdf ).

Pro dotazy, které nelze zařadit do výše uvedených kategorií je možné nadále využívat komunikační e-mail projektu IISSP (komunikaceSP@mfcr.cz).

1.3/
20.11.2012
Jaké jsou a kde najdu aktuální verze technické dokumentace jako podklad pro úpravy na straně EKIS?

Podkladové dokumenty pro potřeby technických úprav EKIS rozpočtové kapitoly nebo její podřízené OSS jsou rozděleny do následujících oblastí:

 • Popis potřebných úprav rozhraní EKIS a další technické předpoklady pro napojení na RISRE jsou součástí tzv. Technického manuálu RISRE. Technický manuál RISRE také popisuje nezbytné HW a SW předpoklady na koncové stanice uživatelů pro práci s RISRE prostřednictvím přístupu na portálu IISSP.
 • Pro ověření schopnosti software organizačních jednotek (Kapitol a OSS) komunikovat s IISSP v části RISRE slouží prostředí pro Testování třetích stran RISRE. Popis procesu testování je uveden v dokumentu Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE.
 • Shrnutí doporučených činností pro zajištění bezproblémového náběhu organizační jednotky (Kapitoly/OSS) v modulu RISRE IISSP je obsahem dokumentu Plán přechodu RISRE Roll-out pro Kapitoly/OSS.
 • Aktuální verze dokumentu Technický manuál IISSP RISRE je umístěna na URL adrese www.statnipokladna.cz/cs/risre.
 • Aktuální verze dokumentů Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE a Plán přechodu RISRE Roll-out pro Kapitoly/OSS jsou dostupné pro registrované uživatele na portálu IISSP (navigační menu: Nápověda -> Technická a metodická dokumentace RIS).
 • Platby prostřednictvím ČNB budou probíhat na základě upraveného formátu FS5 s odkazem na rezervaci (popis formátu zveřejňuje ČNB na svém internetovém portálu ABO-K).
1.4/
30.10.2012
Jaký typ certifikátu si máme pořídit pro práci s RISRE v našem EKISu? Jaký druh je potřeba pro koho - kdy komerční a kdy kvalifikovaný.

Standardně IISSP akceptuje certifikáty od následujících certifikačních autorit: První certifikační autorita (ICA), PostSignum a E-identity.

Komerční certifikát slouží k přihlášení EKISu na Portál IISSP - nahrazuje to zadávání uživatelského jména a hesla.
Kvalifikovaný certifikát slouží pro elektronické podepisování aplikačních dat (např. rezervací) zakládaných uživatelem.
Ohledně konkrétního použití kvalifikovaných certifikátů je nutné se domluvit s dodavatelem vašeho EKISu:

 • Pro automatickou komunikaci platí: pokud budou uživatelé podepisovat aplikační data za sebe jako za osobu, pak musí mít osobní kvalifikovaný certifikát. Pokud EKIS zajistí vytváření digitálního podpisu na úrovni serveru pomocí kvalifikovaného serverového certifikátu, uživatelé již nemusí mít osobní certifikáty.
 • Pro manuální zadávání dat nebo nahrávání dávkových souborů platí: uživatel musí vždy podepsat aplikační data, a to buď ve zdrojovém EKIS při přípravě exportního souboru nebo při vkládání/nahrávání dat na portálu IISSP.

Souhrn dalších informací k elektronickým podpisům a příslušným certifikátům naleznete ve FAQ č. 1.32.

1.5/
20.11.2012
Kde je umístěna aktuální verze dokumentu Technický manuál?

Aktuální verze dokumentu Technický manuál IISSP RISRE je umístěna na URL adrese www.statnipokladna.cz/cs/RISRE.html. 
Odkaz na tuto adresu je uveden rovněž na následujících portálech IISSP:

1.6/
6.11.2012

Kdy proběhne registrace technických uživatelů pro produkční prostředí?

Registraci technických uživatelů je možné provádět průběžně pro prostředí Testování třetích stran RISRE. Registrace technických uživatelů do produktivního systému bude pro nepilotní kapitoly zahájena v druhé polovině listopadu 2012 a o tomto kroku budete informováni. Pro komerční certifikáty pro autentizaci technických uživatelů (EKISů) do IISSP bude platit, že v případě, že jeden EKIS zasílá data do IISSP za více OSS, bude umožněno navázat spojení jedním certifikátem tohoto EKIS. Tzn. proces registrace technických uživatelů bude umožňovat přiřazení jednoho technického uživatele (EKISu) s jedním certifikátem k více OSS.

Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE). Toto prostředí není určeno k uživatelským testům funkcionality IISSP.

1.7/
6.11.2012
Jaký je primární účel testování na systému Testování třetích stran RISRE?

Prostředí Testování třetích stran RISRE jsou určeny zástupcům organizačních jednotek (Kapitol nebo Organizačních složek státu) nebo softwarových společností a slouží k otestování schopnosti jejich software (dále „EKIS“) komunikovat se systémem IISSP v části

1.8/
6.11.2012

Proč musím registrovat technického uživatele pro každou OSS, když na naší Kapitole používáme jen jeden centrální EKIS?

V nové verzi Agendy uživatelů, jejíž nasazení je naplánováno na druhou polovinu listopadu, bude umožněno registrovat v případě, že jeden EKIS zasílá data za více OSS, registrovat tento EKIS jako jednoho technického uživatele. K tomuto EKISu bude registrován právě jeden certifikát a EKIS bude přiřazen ke konkrétním OSS, za něž data posílá. Registrace technických uživatelů do produktivního systému bude pro nepilotní kapitoly zahájena v druhé polovině listopadu 2012 a o tomto kroku budete informováni.

1.9/
16.11.2012

Co se stane, když při komunikaci s RISRE vznikne chyba ne naší vinou (chyba ČNB nebo interní chyba systému IISSP)? Budeme muset zadávat vše znovu na naší straně?

Ano, při výskytu chyby komunikace se systémy ČNB nebo IISSP budete muset velmi pravděpodobně přenos dat opakovat.

1.10/
16.11.2012
Kdo nastaví odpovědnosti za určité operace, zejména předání/nepředání dat z našeho EKIS do IISSP? Budeme nést odpovědnost i za data uložená v IISSP? Budeme muset kontrolovat data v našem EKIS a následně i v IISSP?

Novela zákona č. 218/2000 Sb. Stanoví, že v případě nesouladu údajů v rozpočtovém informačním systému s údaji vedenými mimo rozpočtový informační systém se považují za správné údaje v rozpočtovém informačním systému. Úprava vyhlášky č.449/2009 předpokládá, že v přechodném období roku 2013 budou účetní jednotky dál předávat do IISSP finanční výkazy ve stávající podobě, kde je budou správci rozpočtu kapitoly schvalovat a tedy kontrolovat.

1.11/
16.11.2012

Existují číselníky, které se průběžně aktualizují. Lze vidět někde na IISSP jednotlivé změny v hodnotách těchto číselníků?

Ano, lze. V odpovídajících sestavách pro přehled kmenových dat je mj. zobrazen datum založení či změny. Úpravu lze tedy v IISSP rozeznat.

1.12/
20.11.2012

Po kolika neúspěšných přihlášení do systému testování třetích stran RISRE (T3S) dojde k blokaci uživatele?

Po 6 neúspěšných pokusech - pak se uživatelský účet zablokuje na 60min

1.13/
20.11.2012
Budou číselníky mezi IISSP a lokálním EKISem nějak automaticky synchronizovány, nebo je bude potřeba synchronizovat manuálně?

Popis problematiky synchronizace číselníků je součástí tzv. Technického manuálu RISRE.

Na adrese https://portal.statnipokladna.cz/ciselniky jsou umístěny ke stažení soubory aktuálních číselníků ve formátu XML. Export z IISSP probíhá na tuto adresu https://portal.statnipokladna.cz/ciselniky automaticky denně, pokud byl daný číselník předešlý pracovní den modifikován. Kapitolám/OSS se doporučuje co nejdříve nové verze číselníků manuálně stáhnout a následně je manuálně zapracovat do lokálního EKISu.

1.14/
20.11.2012
Mohou uživatelé pro elektronický podpis použít certifikát, který v současné době používají při komunikaci s ČNB?

Pokud se jedná o osobní certifikáty, které uživatelé používají v současné době pro podepisování dávek do ČNB, měly by být použitelné i pro podepisování rezervací a přeúčtování skutečnosti (musí se jednat o kvalifikované osobní certifikáty akceptovaných certifikačních autorit - detaily viz Technický manuál RISRE).

Souhrn dalších informací k elektronickým podpisům a příslušným certifikátům naleznete ve FAQ č. 1.32

1.15/
20.11.2012
Prosíme o vysvětlení, jak je propojen systém IISSP a EDS/SMVS.

V produktivním systému jsou mezi IISSP a EDS/SMVS implementovány integrační scénáře:

 1. přenos kmenových dat (tituly, subtituly, akce) z EDS/SMVS do IISSP – data se přenáší průběžně na základě požadavku z EDS/SMVS (několikrát denně);
 2. přenos kmenových dat (nově založené rozpočtové položky, paragrafy, zdroje, atd.) z IISSP do EDS/SMVS – denní přenos;
 3. položky ROP, která mají vyplněné pole EDS/SMVS (číslo akce EDS/SMVS) a jsou zanesena do chronologické evidence se ihned po zanesení odesílají do EDS/SMVS;
 4. rezervace, které mají vyplněné pole EDS/SMVS (číslo akce EDS/SMVS) se ihned po založení v IISSP odesílají do EDS/SMVS.

V současné době se uvažuje o rozšíření rozhraní, kterým se bude do EDS/SMVS předávat skutečnost rozpočtu (čerpání na akcích EDS/SMVS).

1.16/
11.12.2012
V případě, že bude vyhlášeno rozpočtové provizorium, jakým způsobem bude z úrovně Ministerstva financí vyhlášeno?

Možnosti ohlášení rozpočtového provizoria z Ministerstva financí:

 • spuštěním fáze pro RP v IISSP RISPR a uveřejněním informace o jejím spuštění na Portálu IISSP;
 • posláním informace z Komunikace IISSP na Správce rozpočtů Kapitol/OSS o zahájení fáze pro rozpočtové provizorium obdobně jako při sestavování státního rozpočtu na rok 2013.
1.17/
11.12.2012
V případě, že bude vyhlášeno rozpočtové provizorium, jak bude stanoven závazný ukazatel provizoria a jeho struktura (identifikace koruny)?

Existují 2 možnosti pro režim rozpočtového provizoria (dále RP):

 1. Návrh zákona o státním rozpočtu (dále SR) na rok 2013 bude schválen PSP ČR a do konce roku nebude podepsán prezidentem nebo nevyjde k 1. 1. 2013 ve Sbírce zákonů, pak:
  • z Ministerstva financí (dále MF) bude do RISRE pro RP přenesen PSP schválený návrh zákona pro rok 2013 (správce rozpočtu Kapitoly obdrží notifikační e-mail o provedení přenosu RP do RISRE);
  • závazné ukazatele stanovené pro rozpočet 2013 se stanou ukazateli rozpočtového provizoria.
 2. Návrh zákona nebude do konce roku 2013 schválen v PSP ČR, pak:
  • pravděpodobně v týdnu od 10. 12. 2012 bude z MF spuštěna fáze RP pro sestavení provizorního rozpočtu na leden 2013, která bude po jejím schválení přenesena do RISRE (správce rozpočtu Kapitoly obdrží notifikační e-mail o provedení přenosu RP do RISRE);
  • bude na rozhodnutí Kapitoly, zda použije výdajové SU pro 2013 rovněž pro RP nebo zda si stanoví tzv. speciální PVS/SU, ze kterých ale bude muset po ukončení RP přeúčtovat na PVS platné v zákoně o SR 2013. Podrobnější informace ke kmenovým datům v RP budou sděleny na školení Správa kmenových dat v IISSP pro účely Přípravy rozpočtu II. (úroveň Kapitola), varianta B - Běžný rok, změna zákona, rozpočtové provizorium.
1.18/
11.12.2012
V případě, že bude vyhlášeno rozpočtové provizorium, z jaké úrovně bude realizován rozpis provizoria do Státní pokladny? Bude realizován z úrovně MF nebo OSS?

Proces sestavení rozpočtu pro rozpočtové provizorium (dále RP) za předpokladu, že návrh zákona o SR pro rok 2013 nebude do konce roku 2012 schválen PSP ČR, bude stejný jako proces sestavování návrhu státního rozpočtu 2013. Spuštění fáze RP a rozpis parametrů pro Kapitoly půjde standardně z úrovně MF 11 přes Kapitoly na OSS.

OSS provedou detailní rozpis na nejnižších úrovních identifikace koruny.

1.19/
11.12.2012
V případě, že bude vyhlášeno rozpočtové provizorium, jaký bude dopad ustanovení čl. 3.1.1 Rozpočtové provizorium (viz. Technický manuál, verze 0.15, str. 29), poslední odrážka „doklady ROP pořízené v době rozpočtového provizoria zůstávají v evidenci IISSP, ale nevstupují do „chronologické evidence ROP“ v návaznosti na ustanovení § 23 odst. 2, zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, „Rozpočtové opatření se považuje za provedené jeho zanesením do chronologické evidence podle § 25 odst. 10.

Pro rozpočtové provizorium (dále RP) je v IISSP RISRE-ROP vytvořena samostatná evidence rozpočtových opatření s druhem rozpočtu PRV. Doklady ROP v době RP mají vlastní číselnou řadu. Po ukončení RP nebudou rozpočtová opatření s druhem rozpočtu PRV součástí chronologické evidence.

Takto zůstane možnost kdykoliv zpětně do minulosti dohledat, jaká rozpočtová opatření se prováděla v době rozpočtového provizoria a jaká již v režimu schváleného rozpočtu.

1.20/
11.12.2012
V případě, že bude vyhlášeno rozpočtové provizorium, jakým způsobem bude oznámeno, metodicky a technologicky realizováno ukončení provizoria (vazba na schválený rozpočet, provedené rezervace atd.).

Ukončení rozpočtového provizoria (dále RP) bude provedeno ukončením fáze RP v RISPR z úrovně MF 11 s informativním hlášením na Portále IISSP a rovněž prostřednictvím e-mailové zprávy z Komunikace IISSP Správcům rozpočtů Kapitol/OSS. Rovněž standardně funguje běžná komunikace s odvětvovými odbory MF.
Následně bude z úrovně MF 11 proveden přenos kmenových dat spravovaných v RISPR a závazných ukazatelů schváleného rozpočtu pro rok 2013 z RISPR do RISRE a samotného rozpisu rozpočtu. Správce rozpočtu Kapitoly obdrží notifikační e-mail o provedení přenosu schváleného rozpočtu do RISRE.

V případě existence nedokončených rozpočtových opatření budou tato muset být následně zrušena, protože půjde již o jiný druh rozpočtu a související kontroly vč. případné změny disponibility.

Pokud by okamžikem ukončení RP došlo u již založené/čerpané rezervace k překročení disponibilního rozpočtu nebo ukončení platnosti některé v ní obsažené identifikace koruny (např. PVS pouze pro RP), bude muset OSS následně provést adekvátní přeúčtování, případně rozpočtová opatření.

1.21/
11.12.2012
V případě, že bude vyhlášeno rozpočtové provizorium, jak bude realizována kontrola na závazný ukazatel provizoria ve Státní pokladně (kontrola na identifikaci koruny, popř. pouze na celkový objem)?

Rozpočtová opatření/platební styk se budou provádět na plné identifikaci koruny, na které bude rozepsán rozpočet rozpočtového provizoria (dále RP).

Kontroly v RISRE ROP jsou nastaveny tak, aby zabránily rozpočtovým opatření, která nejsou v RP umožněna, tj. např. zapojování nároků a mimorozpočtových prostředků, přesuny prostředků mezi OSS, přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli v rámci Kapitoly, přesuny prostředků mezi Kapitolami.

1.22/
11.12.2012

V případě, že bude vyhlášeno rozpočtové provizorium, jakým způsobem bude OSS moci navyšovat závazný ukazatel provizoria v případě nutnosti uhradit výdaje, vyplývající z ustanovení jiných zákonů a mezinárodních smluv (mandatorní výdaje)? Jakým způsobem bude Státní pokladna tyto výdaje kontrolovat a navýšení povolovat?

Nezbytnost výdajů bude muset být zohledněna již při samotném sestavování jednotlivých měsíců rozpočtového provizoria. Proto je nezbytné, aby Kapitoly včas zvážily a MF sdělily potřebné informace před spuštěním příslušné fáze pro sestavení rozpočtu na následující měsíc rozpočtového provizoria.

1.23/
11.12.2012
Prosíme o popis procesu zajištění rezervací v roce 2012 na rok 2013.

Zakládání rezervací na rok 2013, následné zpracování platebních příkazů splatných v roce 2013 a jejich odeslání do ČNB je podmíněno nahráním rozpisu rozpočtu z RISPR do RISRE.
K tomu dojde v závislosti na okamžiku schválení návrhu rozpočtu Poslaneckou sněmovnou, pravděpodobně však nejpozději 31. 12. 2012 (nebude-li do té doby schválen návrh rozpočtu, bude do RISRE nahrán připravený návrh rozpočtového provizoria na měsíc leden).

Nejpozději tímto dnem tedy bude možné zakládat rezervace na rok 2013.

Pro situace, kdy bude nutné připravit s větším časovým předstihem velké množství platebních příkazů splatných v prvních dnech roku 2013, bude připraven zvláštní režim. Ten bude spočívat v tom, že IISSP povolí zakládat rezervace bez kontroly disponibility na předem vyžádaných identifikacích koruny ve druhé půlce prosince (přesný termín bude oznámen – pravděpodobně od 17. 12. 2012). Na základě založených rezervací bude moci OSS připravit platební příkazy splatné v roce 2013 a předat je do ČNB (budou již muset obsahovat údaj o čísle rezervace a položce rezervace). ČNB zašle takové příkazy k ověření do IISSP.

Po nahrání rozpočtu do RISRE bude zapnuta kontrola disponibility, OSS zkontroluje, zda založené rezervace jsou kryty rozpočtem a po odsouhlasení tohoto stavu u všech OSS povolí MF zahájit ověřování platebních příkazů (k tomu by mělo dojít nejpozději 31. 12. 2012). V případě jejich akceptace zajistí ČNB jejich úhradu v požadovaný den splatnosti.

1.24/
11.12.2012
Jak ovlivňuje současný proces schvalování novely zákona č. 218/2000 Sb. spuštění produktivního provozu IISSP od 1. 1. 2013?

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech je v současné době v procesu schvalování. Senát vrátil novelu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s vlastními pozměňovacími návrhy. Ministerstvo financí nemůže v současné době předjímat, zda novela bude s navrženým datem účinnosti od 1. 1. 2013 schválena či nikoliv.

Ministerstvo financí nicméně činí ve spolupráci s ostatními Kapitolami veškerá opatření, aby v případě schválení mohl být zahájen produktivní provoz modulu RISRE jak v části ROP, tak i Platebního styku.

Pokud novela schválena nebude a rozpočtová pravidla zůstanou ve stávající podobě, bude to mít dopad zejména do oblasti platebního styku, kde oproti předpokládanému stavu nebude zavedena povinnost provádět rezervace na výdaje rozpočtových prostředků (a ČNB nebude mít povinnost je ověřovat), nebudou zrušeny limitky výdajů, nebude v platnosti omezení, že 1 OSS bude mít pouze 1 příjmový a 1 výdajový rozpočtový účet a další.

Kapitoly a jejich OSS se v případě, že to pro ně bude výhodné (např. z důvodu, že v přípravě na nový režim již učinily kroky, které by bylo nepřiměřeně složité vracet), budou moci zařadit do tzv. „pilotního provozu“.

Platí, že i snížení počtu bankovních rozpočtových účtů na stav předpokládaný ke dni účinnosti novely rozpočtových pravidel lze provést i bez zákona.

1.25/
11.12.2012
Jak máme postupovat v případě neschválení novely zákona č. 218/2000 Sb.? Je připravené náhradní řešení?

Nebude-li novela zákona č. 218/2000 Sb. účinná od 1. 1. 2013, Ministerstvo financí ČR umožní všem Kapitolám a jim podřízeným OSS, které jsou připraveny na integraci s IISSP RISRE, zahájení tzv. „pilotního provozu“ k 1. 1. 2013. Nezbytnou podmínkou bude podpis ujednání s MF a uzavření dodatku smlouvy s ČNB z důvodu změny formátu platebních příkazů a vyjádření souhlasu s předáváním dat z ČNB do IISSP.

1.26/
11.12.2012
Můžete prosím poskytnout podrobnější a ucelenější plán náběhu na produktivní provoz RISRE k 1. 1. 2013?

Plán přechodu RISRE Roll-out pro Kapitoly/OSS byl zaslán prostřednictvím Komunikace SP dne 17. 9. 2012. Tento dokument bude dále aktualizován. Další informace k náběhu i v souvislostech možného rozpočtového provizoria budou dále poskytnuty na semináři, který se bude konat dne 10. 12. 2012.

1.27/
11.12.2012
Jak máme postupovat v případě situace rozpočtového provizoria?

Postup v případě rozpočtového provizoria je upraven zákonem č. 218/2000 Sb. (ve stávajícím znění i ve znění navrhované novely). O navrženém postupu v IISSP  budete informováni na semináři dne 10. 12. 2012. Způsob zakládání ROP v období rozpočtového provizoria byl popsán v Technickém manuálu RISRE verze 015, jež byl publikován dne 5. 11. 2012.

1.28/
11.12.2012
Uvítali bychom možnost zajištění zkušebního provozu, který by umožnil reálně ověřit všechny situace, které nastávají v běžné praxi.

Z řady důvodů není možné zajistit takový zkušební provoz, který by umožnil ověřit všechny situace, které mohou v praxi nastat. Naprostou většinu scénářů, zejména z pohledu technické integrace Vašeho EKIS na IISSP RISRE je však možno otestovat na prostředí Testování třetích stran RISRE. Vybrané operace, jako např. založení A-hlavičky, bude možno provést až na produktivním prostředí IISSP, ale s těmito byli uživatelé seznámeni na školení.

Podrobné informace spojené s testováním třetích stran (doporučení na testovací uživatele, přehled testovacích scénářů a testovacích případů, URL odkazy na testovací prostředí a služby) jsou uvedeny v dokumentu Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE. Tento dokument je k dispozici pro registrované uživatele na portálu IISSP (navigační menu: Nápověda -> Technická a metodická dokumentace RIS). V uvedené sekci naleznete rovněž i Plán přechodu RISRE Roll-out pro Kapitoly/OSS. Aktuální verze Technického manuálu RISRE je k dispozici ke stažení na zde.

Všechny tyto dokumenty byly na zástupce Kapitol distribuovány také emailem prostřednictvím KomunikaceSP, a to konkrétně dne 17. 9. 2012.

1.29/
11.12.2012
Jaké certifikáty jsou podporovány pro přihlášení pomocí certifikátu?

Pro přihlášení certifikátem do Portálu IISSP pro uživatele, nebo k rozhraní webových služeb pro externí systémy, jsou podporovány SHA1 a SHA256 komerční certifikáty, vydané jednou z následujících certifikačních autorit: První certifikační autorita (I.CA), PostSignum, E-identity a CA Ministerstva financí.

1.30/
11.12.2012
Jaké certifikáty jsou podporovány pro podepisování dokumentů a transakcí?

Pro podepisování dokumentů a transakcí jsou podporovány SHA256 kvalifikované osobní certifikáty, resp. kvalifikované systémové certifikáty v případě externích systémů, vydané jednou z následujících certifikačních autorit: První certifikační autorita (I.CA), PostSignum a E-identity.

Souhrn dalších informací k elektronickým podpisům a příslušným certifikátům naleznete ve FAQ č. 1.32.

1.31/
11.12.2012
V jakém formátu mají být zasílány veřejné klíče k systémovým serverovým certifikátům pro registraci technických uživatelů pro připojení externího systému? V T3S byly požadovány ve formátu PEM.
Proto i nyní jsme chtěli po organizacích resortu spravedlnosti stejný formát. Nyní mi však informatik z jedné z našich organizačních složek sdělil, že na Vašem Hotline mu řekli, že to může být v textovém formátu.

Požadavky na certifikát na Testování třetích stran RISRE (dále T3S) a na produktivním prostředí jsou shodné a nijak se nezměnily, jediný rozdíl je v tom, že na T3S se (prozatím) registrují techničtí uživatelé a vkládají certifikáty "po staru" přes registrační formulář, který je zasílán datovými schránkami, kdežto na produktivním prostředí se registrace provádí již on-line na Portále IISSP.
Veřejný klíč se vkládá ve formátu PEM, což je textový řetězec, který začíná řetězcem "-----BEGIN CERTIFICATE-----" a končí řetězcem "-----END CERTIFICATE-----".
Tj. PEM je v textovém formátu.

Užitečný článek naleznete např. zde:
http://www.digipodpis.cz/navod-cizi_certifikat.php

1.32
08.01.2013
Prosíme o souhrnné informace k elektronickým podpisům a příslušným certifikátům.

Aplikační data vyžadující elektronický podpis :
V Rozpočtovém informačním systému (RIS) je nutné bez výjimky elektronicky podepisovat následující aplikační data:

 • Rezervace;
 • Přeúčtování skutečnosti.

Podporované certifikáty:
Pro elektronické podepisování výše uvedených aplikačních dat je nutné mít kvalifikovaný certifikát vystavený jednou z následujících akreditovaných certifikačních autorit ČR (viz také Technický manuál RISRE):

Zasílání dat přes automatizované rozhraní:
Pro zasílání dat přes rozhraní je nutno použít jednu z uvedených možností:

 • kvalifikovaný osobní certifikát uživatele zodpovědného za daná aplikační data,
 • kvalifikovaný systémový certifikát (elektronickou značku) serveru (EKIS), který data zasílá.

Zasílání nebo zadávání dat přes Portál IISSP:
V případě podpisu aplikačních dat uživatelem na Portálu IISSP musí být kvalifikovaný osobní certifikát dostupný podepisovací komponentě IISSP jedním z uvedených způsobů:

 • ve standardním systémovém úložišti MS Windows;
 • v úložišti JKS (Java Key Store);
 • na lokálním, USB nebo síťovém disku ve formátu .p12 nebo .pfx;
 • na hardwarovém bezpečném úložišti:
 • čipových kartách ICA spolu s implementací dodávaného software „Secure store“;
 • klíči Postsignum spolu s implementací software dodávaný spolu s bezpečným USB klíčem „Rainbow“;
 • čipových kartách .NET GEMALTO s příslušnými ovladači.

V případě použití čipových karet je nutné, aby byl nainstalován příslušný ovladač specifický této kartě (implementace pkcs#11).

Pokud umožňuje SW dodávaný spolu s čipovou kartu mapovat obsah karty do systémového úložiště MS Windows, bude s největší pravděpodobností podepisování na Portále IISSP funkční taktéž.

Pokud masově používáte jiný typ čipové karty, která nespolupracuje s RIS  a tento problém jste navzdory doporučenému postupu neodhalili již během testování na prostředí Testování třetích stran RISRE, zadejte svůj případný požadavek na rozšíření existujících způsobů elektronického podepisování dat RIS na ServiceDesk STC. Do požadavku je nutné uvést všechny potřebné související informace: typ karty, dodavatele karty, certifikační autoritu a předpokládaný počet pracovních stanic, na kterých je předpokládaná implementace. Do případného vyřešení zmíněného požadavku je ovšem nutné zajistit elektronické podepisování dat RIS alespoň v náhradním/dočasné řešení jedním z výše uvedených standardních způsobů.

Dále upozorňujeme, že pokud je k pracovní stanici uživatele RIS připojeno více čteček, nemusí elektronické podepisování pracovat korektně. V takovém případě odpojte všechny nepoužívané čtečky a ponechte pouze jednu čtečku podporovanou ze strany RIS.