Metodické informace

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

Aktualizováno 5. 3. 2018
  • Metodika křížových kontrol – PAP a PKP – platná od 6. ledna 2017
  • Zveřejněna metodika PAP pro rok 2017 - v6 - včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP
  • České účetní standardy - pro účetní jednotky
  • Vyhlášky pro rok 2018 - pro účetnictví státu
  • Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2018
  • Metodika tvorby PAP pro rok 2018 - informace k Metodice

CSÚIS – Metodické informace

(všechny níže uvedené odkazy vedou na portál MF - Účetní reforma veřejných financí - Účetnictví státu )

Metodické informace pro CSUIS - připravované MF

Poslední aktualizace Název dokumentu
Přehled aktualit - Metodické informace související s provozem CSÚIS
5. března 2018

Metodika tvorby PAP pro rok 2018

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci k Metodice tvorby PAP.

Pro rok 2018 se Metodika tvorby PAP, včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP, nemění.

Zdroj: MF - odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

8. března 2017

Metodika tvorby PAP pro rok 2017

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou Metodiku tvorby PAP pro rok 2017. Příloha č. 1 - Číselník Partneři PAP je beze změny.

Zdroj: MF - odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

PAP - Metodika tvorby PAP v6 pro rok 2017 - bez vyznačení změn (.PDF, 570 kB)
PAP - Metodika tvorby PAP v6 pro rok 2017 - s vyznačením změn (.PDF, 577 kB)

Příloha:
PAP - Příloha č. 1 k Metodice tvorby PAP pro rok 2017 - Číselník Partneři PAP (.XLS, 110 kB)

10. ledna 2018

Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2018

 

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2018.

Zdroj MF – odbor 28 – odbor Regulace a metodika účetnictví, oddělení 2802 – Regulace účetnictví veřejného sektoru

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2018

14. prosince 2017 Vyhlášky pro rok 2018 - pro účetnictví státu

Dne 28. srpna 2017 byla v částce č. 95 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 273/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 274/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 29. listopadu 2017 byla v částce č. 139 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 396/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., vyhláška č. 397/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., vyhláška č. 398/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.

Dne 7. prosince 2017 byla v částce č. 146 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 411/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb.

Účinnost uvedených vyhlášek je od 1. ledna 2018.

Zdroj: MF - odbor 28 - odbor Regulace a metodika účetnictví

Vyhlášky pro rok 2018 - pro účetnictví státu
14. června 2017 České účetní standardy - pro účetní jednotky


České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - České účetní standardy pro pojišťovny.

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - České účetní standardy pro finanční instituce.             

Zdroj: MF - odbor 28 - odbor Regulace a metodika účetnictví

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
6. ledna 2017 Metodika Křížových kontrol – PAP a PKP - platná od 6. ledna 2017

Verze 3.0 obsahuje následující změny:
- odstranění vybraných interních křížových kontrol v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK: KK451 – prodej/nákup vybraného dlouhodobého majetku - ID vazby 33040 až 33057
- upřesnění nastavení konsolidačních křížových kontrol
- formální úpravy v dokumentu

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Metodika křížových kontrol - PAP a PKP verze 3.0 ze dne 6.1.2017 - s vyznačením změn (.PDF, 711 kB)
Metodika křížových kontrol - PAP a PKP verze 3.0 ze dne 6.1.2017 - bez vyznačení změn (.PDF, 707 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 3.0 - 2017 - s vyznačením změn (.XLSX, 58 kB)
Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 3.0 - 2017 - bez vyznačení změn (.XLSX, 57 kB)
24. června 2016 Zákony pro rok 2016 - pro účetnictví státu

Zdroj: MF - odbor 28 - odbor Regulace a metodika účetnictví

Zákony pro rok 2016 - pro účetnictví státu
8. dubna 2015 Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015

Ministerstvo financí dne 1. dubna 2015 vydalo Metodický pokyn k naplňování části XI. a XII. výkazu FIN 2 12 M.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
19. března 2015 Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v Pomocném analytickém přehledu

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) – Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP.
Nové kontroly platí pouze pro vybrané účetní jednotky předávající údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci PAP. Za účetní období roku 2015 tyto nové kontroly neplatí pro příspěvkové organizace a v případě obcí tyto nové kontroly neplatí pro obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000.

Zdroj: MF - odbor 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru

Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21, P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP (.PDF, 185 kB)
18. prosince 2014

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy. Povinnost vykazovat část M. Přílohy mají podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu. Metodický pokyn byl zpracován s cílem usnadnit těmto jednotkám naplnit novou přílohu.

Třídění příjmů a výdajů podle tohoto pokynu se týká pohybu peněžních prostředků účetní jednotky s výjimkou účtu FKSP. Převod na tento účet je považován za konečný výdaj.

Ke dni 13.3.2014 byly zveřejněny: M vzorce pro uživatele- Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy

Ke dni 18.12.2014 byly zveřejněny:Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy

Zdroj: MF - odbor Finanční politika ve spol. s MF - odbor Účetnictví a audit; publikováno 19.2.2014/aktualizováno 18.12.2014/13.3.2014 

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.- všechny informace

25. února 2014

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k vyplnění části N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v Příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Kdy tato část přílohy poslouží k získání relevantní datové základny nezbytné pro sledování klíčového analytického ukazatele – Mzdová náročnost v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci státní správy.

 

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady 

19. února 2014 Často kladené dotazy k - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou). Vybrané účetní jednotky schvalují účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 29. 8. 2013/aktualizováno: 12.09.2013/19.02.2014

Související informace - Často kladené dotazy - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
19. února 2014 Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Ministerstvo financí zveřejňuje požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - včetně konkrétních příkladů.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 19.2.2014 

Související informace - Metodiky - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek
29. srpna 2013 Účetní závěrky vybraných účetních jednotek
Dne 29. 8.2013 byla zveřejněna prezentace k tématu:  právních předpisů a metodik; často kladené dotazy a odpovědí a  Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka, podléhá schvalování v rámci účetnictví státu.
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 29.08.2013 
Související informace - Účetní závěrky vybraných účetních jednotek
29. srpna 2013 Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Dne 30. 7. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 1.08.2013/aktualizováno: 29.8.2013

Související informace - Metodika - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek