RISRE - Otázky a odpovědi - kategorie - 3. RISRE ROP

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 27. 12. 2012
 • Přidány otázky a odpovědi - 3.6 - 3.9
 • Přidány otázky a odpovědi - 3.10- 3.14
 • Přidány otázky a odpovědi - 3.15

číslo/datum aktualizace Otázka Odpověd´
FAQ - Kategorie - RISRE ROP (systém i metodika)
3.1/
30.10.2012
Když bude pracovník Správce rozpočtu (Kapitola nebo OSS) a současně i Zakladatelem dokladů ROP (Kapitola nebo OSS), musí se registrovat na oba Typové uživatele (TU) a účastnit se obou příslušných školení? Ne, nemusí. Správce rozpočtu (Kapitole nebo OSS) jakožto TU již v sobě obsahuje agendu pro zakládání dokladů ROP, není proto potřeba dvojí registrace. Oba typoví uživatelé navíc vedou na shodné školení, tj. školení se zúčastní pouze jednou.
3.2/
30.10.2012
Budou státní příspěvkové organizace (SPO) předávat údaje do IISSP RISRE nebo budou předávat výkazy do CSUIS (stávající stav)? SPO budou nadále předkládat výkazy dle vyhlášky č. 449 do CSUIS. Do RISRE nebudou SPO předávat žádné údaje. Výjimkou jsou počty zaměstnanců v rámci agendy regulace zaměstnanosti. Tyto údaje pořizuje za SPO správce rozpočtu příslušné kapitoly.
3.3/
30.10.2012
Je možno počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů (nároky) 2013 migrovat postupně?
V jakém detailu je potřeba pořídit počáteční stav nároků k 1. 1. 2013?

Počáteční stav nároků je možné pořídit do RISRE postupně (inkrementálně).

Počáteční stav nároků musí být v nejvyšším detailu identifikace koruny (čtyřmístná rozpočtová položka, paragraf včetně analytiky, zdrojové třídění, PVS, finanční místo, příp. EDS/SMVS a účel).

V případech, kdy je to možné (dodržení účelovosti, metodiky atd.), lze využít i zástupné (agregační) hodnoty, čímž lze snížit objem migrovaných dat a zjednodušit následné zapojení nároků.

3.4/
30.10.2012
Budou se při zapojování/ukončování nároků z nespotřebovaných výdajů (nároky) nadále členit na 4 kategorie dle stávajícího výkazu NAR1-12U? Ano, při zapojení nebo ukončení nároků se povinně uvádí hodnota "Druh nároku", která koresponduje se stávajícím členěním výkazu NAR 1-12U.
3.5/
30.10.2012
style="text-align: left;">Musí být dané rozpočtové opatření realizováno pomocí jednoho dokladu ROP v RISRE? Ne, jedno "papírové" rozpočtové opatření může být realizováno pomocí více dokladů ROP v RISRE. Rozpočtová opatření s Druhem ROP = 2,3,4 jsou související doklady ROP zastřešeny pomocí A-hlavičky.
3.6/
6.11.2012
  Lze založit A-hlavičku společně s ROP přímo v EKISu? Založení A-hlavičky se provádí pouze na portálu IISSP. Teprve následně je možné v EKISu založit návrh dokladu ROP s vazbou na A-hlavičku a tento odeslat do IISSP.

3.7/
6.11.2012

Proč musí být proces zakládání a schvalování ROP ve státní pokladně nadále provázen rovněž písemnou formou? Zpracovávání ROP ve státní pokladně nenahrazuje stávající písemný proces vyřizování žádosti o ROP, pouze je jeho nezbytnou součástí.
3.8/
6.11.2012
Budou do státní pokladny pořizovány doklady ROP s údaji v tis. Kč? Rozpočet je v IISSP sestavován v korunách. Stejně tak jsou ROP v IISSP prováděna v korunách. Výstupní sestavy je možné přepínat dle potřeby na koruny/tisíce.
3.9/
6.11.2012
Zanáší se RZAM stavy zaměstnanců pouze do RISRE?

Regulace zaměstnanosti se dotýká oblastí RIS, takto:

 • v aplikaci RISPR se rozpočtují finanční objemy pro tuto oblast;
 • v aplikaci RISRE - ROP se doplňují data přenesená z RISPR o případnou vazbou na § VaVaI a u PSP 501 doplněním souvisejícího počtu funkčních míst. V případě, že jsou součástí Kapitoly i Státní příspěvkové organizace (SPO), zadává Kapitola počty funkčních míst a částky za platy a OPPP za všechny SPO celkem. V průběhu roku se pak tyto údaje mohou měnit prostřednictvím A-hlavičky ROP (zanesením do chronologické evidence) či A-hlavičky RZAM (zanesením do evidence RZAM).
3.10/
20.11.2012
Kdy je termín pro zaslání migračního souboru s nároky z nespotřebovaných výdajů (nároky)? Můžeme čerpat nároky bez zaslání migračního souboru? Konkrétní termín předání migračního souboru s počátečním stavem NNV není centrálně stanoven, souvisí to s účetní závěrkou organizace. Dokud není pořízen počáteční stav NNV (migrační soubor nebo na portálu IISSP ručně), není možné tyto NNV zapojovat do rozpočtu. Počáteční stavy NNV je možné migrovat i postupně po částech.
3.11/
20.11.2012
Budeme posílat nějaká data či informace i do informačního systému EDS/SMVS? Jaká je vazba mezi IISSP RISRE a EDS/SMVS? Ve vztahu na ROP Kapitola/OSS komunikuje přímo s IISSP RISRE. V případě ROP týkajícího se programového financování se toto ROP posílá z IISSP RISRE do EDS/SMVS automaticky. td>
3.12/
20.11.2012
Je nějaký limit na počet příloh připojených k A-hlavičce? Počet příloh A-hlavičky není omezen. Limit na velikost přílohy je nastaven na 5MB na jednu přílohu.
3.13/
20.11.2012
Co se stane s A-hlavičkou, kterou někdo zamítne? Např. mezi Kapitolami nebo na MF?

Je nutno rozlišovat zrušení A-hlavičky a její zamítnutí. Zrušit A-hlavičku může pouze její správce, a to s referencí nebo bez reference. Zrušení s referencí znamená, že lze vybrané doklady ROP připojit k jiné nově vzniklé A-hlavičce. Zrušení bez reference znamená, že se zamítnou všechny připojené doklady ROP - A-hlavička je v IISSP evidována se stavem zrušeno. Zamítnout A-hlavičku může zpracovatel na MF, kdy ji tímto odešle zpět ke zpracování na Kapitolu.

3.14/
20.11.2012
Lze pořídit dávkový výstup z EKISu a jako soubor jej nahrát do IISSP?

Ano, tento alternativní způsob přenosu dat mezi EKIS a IISSP je podporován. Podrobnější popis je uveden v Technickém manuálu RISRE.

Dávkově je možné přenášet:

 • založení rozpočtového opatření
 • založení rezervace rozpočtu
 • aktualizace rezervace rozpočtu
 • přeúčtování skutečnosti
3.15/
27.12.2012
Za naši OSS nebudeme nároky z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2012 zadávat přes EKIS, ale přímo na portálu IISSP. Bohužel jsem se na školení nedozvěděla, jak je zadávat - bude se jednat o nevyrovnané RO (pouze zadám dle IK jednu stranu - nespotřebované nároky), mám zadávat přes A-hlavičku? Prosím o manuál k zadávání NAR (nikoliv čerpání ani snižování).

spustit aplikaci „Doklad ROP - údržba“

 • založit doklad ROP bez A-hlavičky
 • zvolit druh rozpočtu „Nároky - celkem“
 • nastavit příznak „Poč. stav nároků“ (v hlavičce ROP, napravo od pole Druh ROP)
 • doklad nemusí být vybalancovaný (vyrovnaný), může obsahovat jednu nebo více položek, aplikace automaticky přednastaví datum dokladu na 1. ledna aktuálního roku.

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz