RISRE - Otázky a odpovědi - kategorie - 2. Testování třetích stran RISRE (T3S)

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 20. 11. 2012
  • Přidána otázky a odpovědi - 2.6 - 2.14

číslo/datum aktualizace Otázka Odpověd´
FAQ - Kategorie - Testování třetích stran RISRE (T3S)
2.1/
30.10.2012
Kdy bude dostupné prostředí pro testování třetích stran RISRE? Prostředí pro testování třetích stran RISRE je dostupné pro registrované uživatele Kapitoly zařazených do pilotního provozu na základě smluvního ujednání s MF od 1.11.2011. Pro registrované uživatele ostatních Kapitol a jim podřízených OSS je k dispozici od 22.5.2012.
Požadavky na podporu v rámci testování třetích stran jsou řešeny na základě příslušných hlášení v ServiceDesk STC (kategorie „Resorty – Požadavek na informace. IISSP. Testování třetích stran“, případně „Resorty – Požadavek na podporu. IISSP. Testování třetích stran“).
2.2/
30.10.2012
Kde najdu informace pro testování třetích stran RISRE? Informace spojené s testováním třetích stran (doporučení na testovací uživatele, přehled testovacích scénářů a testovacích případů, URL odkazy na testovací prostředí a služby) jsou uvedeny v dokumentu Pracovní postup pro Testování třetích stran RISRE. Tento dokument je k dispozici pro registrované uživatele na portálu IISSP (navigační menu: Nápověda -> Technická a metodická dokumentace RIS ) a byl na zástupce Kapitol distribuován v předstihu také mailem prostřednictvím KomunikaceSP
2.3/
30.10.2012
Máme 2 informační systémy, které komunikují s IISSP (jeden pro rozpočet, jeden pro platební styk) - potřebujeme v takovém případě 2 technické uživatele a 2 serverové certifikáty a ke každému z nich 1 komerční serverový certifikát? Z pohledu IISSP není nijak omezeno, kolik technických uživatelů a certifikátů má OSS mít. Závisí především na dané OSS a jejím bezpečnostním správci, jak se k této věci postaví. U tohoto konkrétního případu bychom spíše doporučovali používat ke každému systému samostatného technického uživatele s vlastním komerčním serverovým certifikátem.
2.4/
30.10.2012
Jakým způsobem zaregistruji uživatele pro prostředí testování třetích stran RISRE? Pro registraci uživatelů je nutné použít výhradně Registrační formulář přiložený k dokumentu Pracovní postup pro testování třetích stran (tj. nelze použít Registrační formulář dostupný ve webové aplikaci pro produktivní prostředí). Ve vyplněném Registračním formuláři uvede Pověřená osoba za rozpočtovou kapitolu v poli „Poznámka“ text „Založení/změna/zrušení uživatele v prostředí Testování třetích stran“. Následně pověřená osoba pošle vyplněný Registrační formulář pro založení (změnu, zrušení) uživatele pro testování třetích stran RISRE prostřednictvím datové schránky ISDS (nikoliv prostřednictvím webové aplikace jak je tomu u registrací do produktivního prostředí IISSP). Detailní informace k registraci uživatelů naleznete v dokumentu Pracovní postup pro testování třetích stran.
2.5/
30.10.2012
Mohou být pro účely komunikace se systémem T3S a s produktivním systémem u nás nainstalované stejné serverové certifikáty? Ano mohou, ale v rámci obou prostředí se musí registrovat samostatně.
2.6/
20.11.2012
Kde je umístěna aktuální verze dokumentu Technický manuál? Aktuální verze dokumentu Technický manuál IISSP RISRE je umístěna na URL adrese www.statnipokladna.cz/cs/RISRE.  
Odkaz na tuto adresu je uveden rovněž na následujících portálech IISSP:
2.7/
6.11.2012
Zaslal jsem registrační formulář na změnu Pověřené osoby, nic se však nestalo. Proč? Pověřenou osobu (PO) nelze měnit registračním formulářem, ale pouze žádostí zaslanou přes datovou schránku na MF. Prosím postupujte dle pokynů uvedených v Manuálu procesu registrace uživatelů, chcete-li změnit PO na produkčním prostředí IISSP, resp. podle pokynů uvedených v dokumentu Postup pro Testování třetích stran RISRE, chcete-li změnit PO na Prostředí pro Testování třetích stran RISRE.

2.8/
6.11.2012

Používáme u nás dva informační systémy, jeden pro rozpočet a druhý pro účetnictví. Také v nich pracují různí uživatelé. Proto bychom potřebovali testovat spojení z obou systémů. Bohužel T3S nabídlo registraci pouze pro 4 uživatele, což se nám vzhledem k naší situaci jeví málo. Na prostředí Testování třetích stran RISRE je stanoveno omezení na 4 uživatele na 1 EKIS. Pokud používáte 2 EKISy, je možno tudíž registrovat až 8 uživatelů.
2.9/
6.11.2012

Koho registrovat jako Technického uživatele pro připojení EKIS k systému IISSP?

Technický uživatel je v praxi "technický účet" v IISSP (tj. účet pro přihlášení serveru, nikoliv osoby), který je využíván pro přihlášení EKIS do IISSP. K technickému účtu jsou připojeny informace o EKIS, kontaktní osoba za EKIS a certifikát, kterým se EKIS bude autentizovat během navazování komunikace.
2.10/
6.11.2012
Jaký je primární účel testování na systému Testování třetích stran RISRE? Prostředí Testování třetích stran RISRE jsou určeny zástupcům organizačních jednotek (Kapitol nebo Organizačních složek státu) nebo softwarových společností a slouží k otestování schopnosti jejich software (dále „EKIS“) komunikovat se systémem IISSP v části Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE). Toto prostředí není určeno k uživatelským testům funkcionality IISSP.
2.11/
6.11.2012

Náš dodavatel EKISu už testuje připojení na IISSP RISRE na jiné Kapitole - je nutné, abychom provedli registraci na T3S i za naši Kapitolu? Pokud ano, vysvětlete nám dobré důvody, proč se registrovat.

Prostředí pro Testování třetích stran RISRE (T3S) slouží zástupcům organizačních jednotek (Kapitol, OSS) nebo softwarových společností k otestování komunikace mezi jejich software (EKIS) a IISSP.

Pokud Váš dodavatel EKISu otestuje schopnost komunikace na jiné Kapitole a všechny verze jejich software na ostatních Kapitolách včetně Vaší jsou zcela shodné, lze si teoreticky představit, že by registrace za Vaší kapitolu nutná nebyla.

Na druhou stranu - ze zkušeností z jiných Kapitol a dodavatelů EKIS lze vyvodit, že registrace ve finále téměř s jistotou nutná bude, a to minimálně ze 2 důvodů:

  1. Z důvodu odlišnosti technické infrastruktury mezi různými Kapitolami doporučujeme provést napojení na T3S i z Vaší kapitoly. To, že EKIS od vašeho dodavatele komunikuje s prostředím T3S na jedné Kapitole nutně neznamená, že bude automaticky schopen komunikovat i z Kapitoly Vaší bez toho aniž by nebylo nutno vyřešit problémy s technickým připojením apod.
  2. V dokumentu Plán přechodu RISRE Roll-out pro Kapitoly/OSS je uvedena činnost migrace počátečního stavu nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013. Ověřovací migrace probíhá na prostředí T3S, finální migrace pak na produktivním prostředí IISSP. Budete-li migrovat nároky z nespotřebovaných údajů automaticky z EKIS, určitě bychom Vám doporučili registraci na T3S taktéž provést.

2.12/
16.11.2012
Při testování na T3S se nám při založení víceleté rezervace zobrazí hláška o překročení částky dokladu pro Roční rozpočet pro položku dokladu. Co s tím máme dělat? U víceletých rezervací je to v pořádku, jedná se pouze o upozornění, protože na T3S není založený žádný střednědobý rozpočet. Víceleté rezervace lze ukládat i přes toto upozorňující hlášení (podobné hlášení se bude vyskytovat i na produktivním systému v případě, kdy nebude pro danou kapitolu/OSS založen střednědobý rozpočet, případně pokud bude založením víceleté rezervace střednědobý rozpočet překročen).
2.13/
20.11.2012
Jaké jsou důvody pro omezení počtu uživatelů registrovaných do systému testování třetích stran RISRE (T3S)? /td> Prostředí pro testování třetích stran RISRE (T3S) je primárně určeno pro ověření uživatelského prostředí pro přístup k IISSP a testování napojení EKIS na IISSP, včetně provedení základních scénářů, které jsou popsány v Pracovním postupu pro testování třetích stran RISRE. Testy v rámci předepsaných scénářů musí být prováděny řízeně (např. proto, aby nebyla zničena připravená testovací data). Právě z tohoto důvodu byl definován omezený počet uživatelů za konkrétní EKIS. Doporučujeme Vám nejprve zaregistrovat omezený počet uživatelů z Vaší strany a po ověření a provedení připravených doporučených testovacích scénářů případně vyhodnotit do jaké míry je omezený počet uživatelů pro potřeby ověření na T3S pro Vás limitující.
2.14/
20.11.2012
Po kolika neúspěšných přihlášení do systému testování třetích stran RISRE (T3S) dojde k blokaci uživatele? Po 6 neúspěšných pokusech - pak se uživatelský účet zablokuje na 60min.

Zdroj: MF - komunikaceSP@mfcr.cz; RISRE – otázky a odpovědi - Testování třetích stran RISRE (T3S); aktualizováno; 20.11.2012