Základní popis

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT
odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Vydáno

Rozpočtový informační systém Příprava rozpočtu (RISPR)

Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP) modul Rozpočtový informační systém (RIS) je  -  účinný, transparentní a efektivní nástroj pro řízení státních financí, který umožňuje:

 • efektivní řízení státních financí a dosažení transparentnosti ve výdajích státních prostředků,
 • realizovat cíle fiskální politiky státu,
 • řídit státní aktiva a pasiva,
 • efektivně připravovat státní rozpočet,
 • transparentně realizovat státní rozpočet,
 • vytvářet nástroje pro rozvoj finančního a kapitálového trhu,
 • zajistit přesné účetní výkaznictví a včasné podávání zpráv,
 • zavedení kontroly výdajů Ex-ante a Ex-post.

Příprava rozpočtu (RISPR) je samostatným modulem rozpočtového informačního systému (RIS). Nasazení modulu RISPR je plánováno od července 2012 (příprava státního rozpočtu na rok 2013)

RISPR slouží pro stanovení parametrů, rozpisu a sestavování rozpočtu od úrovně MF (správce rozpočtu státu) až do úrovně jednotlivých OSS, SPO. Data budou do RISPR vkládána na úrovních MF (správce rozpočtu státu), odvětvových odborů, jednotlivých kapitol, v případě existence, Meziúrovní a OSS. (tj. všechny finanční prostředky státního rozpočtu musí mít svého vlastníka, který je v systému registrován). Součástí systému je sofistikovaná kontrola celého procesu rozpisu a sestavování rozpočtu ve vztahu k předem definovaným vazbám (např. závazné parametry, celkové příjmy/výdaje) a k „vybalancovanosti“ rozpočtu jako celku. Schválený rozpočet bude možné přenést do IS příslušných subjektů veřejné správy. Součástí RISPR jsou nadefinované výkazy a sestavy týkající se rozpisu rozpočtu, ale zároveň je zde možnost přizpůsobení těchto výkazů a sestav dle potřeb uživatele.

Modul slouží pro kompletní přípravu státního rozpočtu pomocí definice a detailizace závazných parametrů rozpočtu. Každá organizační složka státu pořídí v systému rozpis rozpočtu v detailu rozpočtové klasifikace. Tento rozpis je kontrolován na závazné parametry rozpočtu a následně víceúrovňově schvalován.

Základní klíčové procesy - RISPR- příprava rozpočtu:

 • Parametrizace procesu přípravy rozpočtu pomocí konceptu „definice a detailizace závazných parametrů rozpočtu“.
 • Pořízení rozpisu rozpočtu v detailu rozpočtové klasifikace pro každou organizační složku státu (MF, OO, MÚ, K, OSS).
 • Kontrola rozpisu rozpočtu dle závazných parametrů rozpočtu.
 • Řízení, upravení a schvalování rozpisu rozpočtu.
 • Operativní a legislativní reporting (zejména průřezové a specifické ukazatele) včetně evidence vývoje návrhu rozpočtu v čase a dle jednotlivých změn (vlivů).

Dokumenty ke stažení