Informace a upozornění Kompetenčního centra IISSP – k registraci ZO/NZO

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informace a upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):             

1.              

KC IISSP informuje ty účetní jednotky, které ještě nedokončily proces registrace ZO/NZO že na e-mailové adresy těch ZO/NZO, které jsou danými účetními jednotkami stanoveny jako ZO/NZO, byl zaslán upozorňující e-mail, že proces registrace ZO/NZO není dokončen a byly těmto ZO/NZO doporučeny kroky vedoucí k urychlenému ukončení tohoto registračního procesu.             

Touto nyní zde zveřejněnou informací jsou současně vyzvány dotčené účetní jednotky, aby tento proces registrace ZO/NZO urychleně - ve spolupráci s jimi určenými ZO/NZO - dokončily.             

Aktuální stav registrací ZO/NZO byl  zveřejňován a aktualizován v části CSÚIS – stav registrací ZO/NZO (Publikování bylo ukončeno 20.09.2010).             

              

2.              

KC IISSP informuje, že v současné době by měla být reakční doba na nově příchozí e-maily přicházející na adresu:  servicedesk@sd-stc.cz  v řádu maximálně hodin.             

Postupně jsou urychleně řešeny i ty e-maily, které přišly na uvedenou adresu v předchozím období.             

Uvedený stav byl způsoben přechodným přetížením pracoviště KC IISSP v souvislosti s hromadnou registrací ZO/NZO a technickými komplikacemi, které se v souvislosti s tímto procesem objevily.             

              

3.              

KC IISSP v předstihu informuje a upozorňuje, že v následujícím období, kdy je poprvé od náběhu do produktivního provozu Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) očekávána maximální komunikace s tímto systémem, je možno očekávat doby odezvy ze strany CSÚIS na - účetními jednotkami (ZO/NZO) zaslané - finanční výkazy a účetní záznamy v řádu hodin.             

Pokud tento případ nastane, je doporučeno účetním jednotkám (ZO/ NZO) vyčkat s případnou reakcí a eskalací. Není nutno na uvedený stav upozorňovat KC IISSP.             

Situace je ze strany KC IISSP průběžně monitorována a v případě potřeby by byly zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí další pokyny.             

              

4.              

KC IISSP informuje, že předběžně v termínu pátek 16.7.2010 bude zaslán na všechny ZO/NZO ve formě informačního e-mailu jednorázový aktuální výpis všech účetních jednotek, které jsou k dané ZO/NZO zaregistrovány v CSÚIS.             

              

5.              

KC IISSP informuje, že předběžně od pondělí 19.7.2010 by měla každá ZO/NZO dostávat uvedenou informaci při každé změně daného výpisu, která nastane.             

              

6.              

Vzhledem k nadále se opakujícím skutečnostem, které působí komplikace při dokončení registrace ZO/NZO účetními jednotkami, KC IISSP upozorňuje účetní jednotky, že:             

  • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů
    a                 
  • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet

je nutné zaslat:             

výhradně Webovou aplikací („inboxem“) a to pod přihlášením zástupce účetní jednotky (statutární  orgán účetní jednotky nebo osoba jím pověřená).             

Celý popis registrace ZO/NZO je popsán detailně na webu MF - zejména v dokumentu:             

  • Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.                 
  • a to v kapitole:  A. Účetní jednotka

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz