ÚFIS – Prezentační systém finančních a účetních informací státu

odbor 38 - Rozvoj ICT MF
odbor 38 - Rozvoj ICT MF

Vydáno

Aplikace ÚFIS zprostředkovávají zobrazení vybraných účetních a finančních záznamů povinných účetních jednotek, která jsou předávána do Centrálního systému účetních informací státu /CSÚIS/. Zároveň je v aplikaci ÚFIS provedeno zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

K publikaci ročních údajů vybraných účetních a finančních záznamů jsou z CSÚIS exportována příslušná data vybraných účetních jednotek, kterými jsou:

 • organizační složky státu /OSS/;
 • státní fondy /SF/;
 • Pozemkový fond České republiky;
 • státní příspěvkové organizace /SPO/;
 • územně samosprávné celky /ÚSC/ - obce, dobrovolné svazky obcí, kraje;
 • regionální rady regionů soudržnosti /RR/;
 • příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou ÚSC /PO/.

Roční údaje vybraných účetních a finančních záznamů jsou zobrazovány ve formátu následujících účetních a finančních výkazů:

 • Rozvaha;
 • Výkaz zisku a ztráty;
 • Příloha;
 • Přehled o peněžních tocích;
 • Přehled o změnách vlastního kapitálu;
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů / Fin 2-04 U/;
 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad  / Fin 2-12 M/.

Informace zpřístupněné prezentačním systémem ÚFIS odpovídají uloženým datům v systému CSÚIS k termínu zpracování státního závěrečného účtu.