Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

odbor 70 - Řízení rozvoje ICT
odbor 70 - Řízení rozvoje ICT

Vydáno

Základním cílem budování Státní pokladny je zabezpečení kvalitních, včasných a jednotných informací nezbytných pro správné a objektivní řízení státních financí

Cílem Ministerstva financí na platformě projektu je implementovat Integrovaný informační systém Státní pokladny, a tím získat účinný, transparentní, efektivní a centralizovaný nástroj pro řízení veřejných financí, centralizaci účetních informací státu, konsolidaci vybraných ekonomických ukazatelů za veřejnou správu a komplexní přesné a včasné výkaznictví za celý veřejný sektor v souladu s mezinárodními standardy, který by umožňoval:

 • efektivně řídit státní finance a dosáhnout transparentnost ve výdajích státních prostředků,
 • realizovat cíle fiskální politiky státu,
 • provozovat likviditu státu za minimálních nákladů / maximálních výnosů,
 • zajistit platby veřejné správy včetně „Jediného účtu státu“,
 • podporovat řízení státních aktiv a pasiv,
 • efektivně připravovat státní rozpočet,
 • transparentně realizovat státní rozpočet,
 • zajistit přesné účetní výkaznictví,
 • zavést kontroly výdajů ex-ante a ex-post.

Cílů projektu bude dosaženo, pokud IISSP zajistí níže uvedené funkce Státní pokladny: 

Klíčové zahrnující:

 • centralizaci příjmů,
 • řízení výdajů,
 • podporu správy aktiv,
 • řízení hotovosti,
 • podporu řízení dluhu,

Podpůrné zahrnující:

 • rozpočtové plánování,
 • finanční plánování,
 • platební styk,
 • účetnictví,
 • finanční kontrolu,
 • výkaznictví.

Uvedené lze dále specifikovat následujícími hlavními cíly stanovenými pro projekt:

 • Cíl - Průkazný a verifikovatelný výsledek hospodaření, aktiv a pasiv státu
 • Cíl - Transparentní toky veřejných financí
 • Cíl - Centrální řízení všech prostředků státu
 • Cíl - Řízení disponibility SR
 • Cíl - Integrace řídící kontroly
 • Cíl - Procesní a datová integrace
 • Cíl - Propojení věcného a finančního řízení
 • Cíl - Zavedení Centrálního systému účetních informací státu

 Základní milníky projektu implementace IISSP:

 • Zahájení projektu - leden/2009
 • Produktivní start funkčnosti Centrálního systému účetních informací státu - leden/2010
 • Produktivní start funkčnosti Realizace rozpočtu a Platební styk - pilotní provoz - leden/2012
 • Produktivní start funkčnosti Příprava rozpočtu - červenec/2012

I.Cíl - Průkazný a verifikovatelný výsledek hospodaření, aktiv a pasiv státu

Realizace spočívá v naplnění následujících požadavků:

 • získání průkazných a verifikovatelných informací o hospodaření státu a stavu jeho aktiv a pasiv,
 • zpracování konsolidované bilance a výsledovky za stát,
 • zvýšení srovnatelnosti vykazovaných položek s ostatními evropskými státy (harmonizace s evropskými účetními standardy), zjednodušení komunikace s EU.

Způsob vyhodnocení:

Cíl je splněn, pokud systém IISSP zajistí:

 • pravidelně požadované výstupy důvěryhodných informací o hospodaření státu a stavu jeho aktiv a pasiv,
 • zpracování konsolidované bilance a výsledovky za stát,
 • prokazatelné zvýšení srovnatelnosti vykazovaných položek s ostatními evropskými státy (harmonizace s evropskými účetními standardy), zjednodušení komunikace s EU.

II.Cíl - Transparentní toky veřejných financí

Realizace spočívá v naplnění následujících požadavků:

 • posílení automatizované řídící kontroly v procesech (ex-ante),
 • zavedení dohledatelnosti a auditovatelnosti dat a operací nad procesy (ex-post),
 • dosažení informační bezpečnosti (integrity dat),
 • zabezpečení kvality dat,
 • snadná kontrolovatelnost veřejných toků (transparentnost),
 • snížení rizika neoprávněného nakládání s prostředky SR,
 • vysoká objektivita a důvěryhodnosti řízení veřejných financí.

Způsob vyhodnocení:

Cíl je splněn, pokud systém IISSP zajistí:

 • průkazné naplnění požadovaných přínosů.

III.Cíl - Centrální řízení všech prostředků státu 

Realizace spočívá v naplnění následujícího požadavku:

 • vytvoření podmínek pro dosažení centrálního řízení všech prostředků státu. Tímto se umožní zahrnutí mimo jiné i podmíněných závazků, státních záruk a fondů do systému Státní pokladny.

Způsob vyhodnocení:

Cíl je splněn, pokud systém IISSP zajistí:

 • získání, zpracování a vyhodnocení relevantních informací o prostředcích státu zahrnutých do Státní pokladny.

IV.Cíl - Řízení disponibility SR 

Cílem je aktivní řízení disponibility čerpání SR v ukazatelích generovaných při ex-ante kontrolách.

Přínosem dosažení cíle bude:

 • zrychlení provádění rozpočtových operací,
 • sledovatelnost efektivity činností účastnících se OSS,
 • dostatek informací o stavu a vývoji SR v míře a podrobnosti umožňující reagovat v čase na vývoj disponibility SR,
 • uplatnění jednotných postupů a nástrojů řízení SR,
 • možnost predikce výdajů SR na základě verifikovatelného vázání rozpočtových prostředků (nikoliv odhad potřeb výdajů) a zavedení řízení disponibility SR po rozpočtovém příslibu,
 • snížení počtu nutných kontrol a zvýšení procesní výkonnosti.

Způsob vyhodnocení:

Cíl je splněn, pokud systém IISSP zajistí:

 • naplnění požadovaných přínosů.

V.Cíl - Integrace řídící kontroly  

Cílem je zavedení řídící kontroly v oblastech:

 • ex-ante kontrola před souhlasem s čerpáním SR,
 • ex-ante kontrola před vznikem právního závazku,
 • ex-ante kontrola před vznikem účetního závazku,
 • ex-ante kontrola před provedením platby.
 • podpora zajištění průběžné a následné kontroly.

Přínosem dosažení cíle bude:

 • auditovatelnost procesů,
 • zvýšení kvality řídící kontroly včetně kontroly dotací,
 • snížení počtu nutných kontrol prováděných na místě,
 • transparentnost řízení veřejných financí,
 • omezení možnosti nestandardních postupů,
 • zdvojená ex-ante kontrola předcházející souhlasu s čerpáním SR, kontrola při zaúčtování pohledávek a závazků.

Způsob vyhodnocení:

Cíl je splněn, pokud systém IISSP zajistí nebo podpoří:

 • zavedení požadované řídící kontroly a tím i naplnění požadovaných přínosů.

VI.Cíl - Procesní a datová integrace

Cílem je systémové zlepšení současného stavu procesní automatizace a zrychlení průchodnosti stávajících procesů díky jejich doplnění a integraci.¨

V oblasti datové integrace je cílem vytvoření centrálního datového úložiště.

Přínosem dosažení cíle bude:

 • zlepšení řízení veřejných financí díky zvýšení procesní výkonnosti,
 • vytvoření podmínek pro procesní reengineering činností spadajících do IISSP,
 • centralizace informací o stavu a vývoji rozpočtu v dostatečném detailu a periodicitě potřebné pro aktivní řízení a rozhodování,
 • odstranění zbytečných úkonů, lhůt a prostojů,
 • odstranění výskytu (nebo alespoň snížení rizika) duplicitních a balastních dat,
 • sjednocení definovaných centrálních číselníků,
 • provázání účetnictví a rozpočtu.

Způsob vyhodnocení:

Cíl je splněn, pokud implementací systému  IISSP vznikne:

 • centrální datové úložiště umožňující naplnění požadovaných přínosů.

VII.Cíl - Propojení věcného a finančního řízení 

Cílem zavedení rozpočtování formou výdajových bloků je zvýšení transparentnosti výdajů státního rozpočtu a odpovědnosti za jejich čerpání.

Přínosem dosažení cíle bude:

 • jednoznačná definice (jednoznačné stanovení) cílů, kterých má být danými činnostmi a vynaložením finančních prostředků na ně dosaženo,
 • transparentnost ve využívání veřejných prostředků,
 • možnost věcného hodnocení efektivity vynakládání veřejných prostředků.

Způsob vyhodnocení:

Cíl je splněn, pokud systém IISSP zajistí:

 • propojení věcného a finančního řízení.

VIII.Cíl - Zavedení Centrálního systému účetních informací státu  

Cílem je centralizace účetních a finančních dat pro zpracování požadovaných výkazů, sestav a predikcí pro sestavování státního rozpočtu a jeho sledování.

Přínosem dosažení cíle bude:

 • centralizace účetních a finančních dat pro zpracování účetních a finančních výkazů,
 • vytvoření a zavedení nástrojů pro konsolidaci účetních a finančních dat,
 • zlepšení informační situace pro efektivní řízení,
 • zachycení závazků a pohledávek veřejných financí,
 • schopnost poskytovat běžný reporting založený na verifikovatelných souhrnných informacích,
 • centrální zpracování statistických výkazů a finančních analýz dle definované metodiky,
 • vytvoření a zavedení analytických a predikčních nástrojů.

Způsob vyhodnocení:

Cíl je splněn, pokud systém IISSP zajistí:

 • realizaci průkazného zpracování účetních informací v Centrálním systému účetních informací státu dle definovaných požadavků