Informace Kompetenčního centra IISSP ke sběru a zpracování výkazu PAP za 1. pololetí 2012 a připravované aktivity pro sběr a zpracování výkazu PAP za 3. kvartál 2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):             

 1. KC IISSP děkuje všem vybraným účetním jednotkám a jejich dodavatelům za prvotní zaslání výkazu PAP – výkazu PAP za 1. pololetí 2012.Počet vybraných účetních jednotek, které výkaz nezaslaly, je v řádu jednotek. Tyto případy a objektivní důvody tohoto nezaslání jsou zdokumentovány a jsou řešeny standardně v rámci služby Servisdesk IISSP. Celkový průběh sběru, zpracování, spolupráce a komunikace lze hodnotit velmi pozitivně.

 2. KC IISSP informuje ty zbývající vybrané účetní jednotky, které zaslaly svůj výkaz PAP, ale některá jeho část obsahuje chybu nebo nebyla ještě zaslána, že finální termín pro uzamčení výkazu PAP za 1. pololetí 2012a následné provedení finálního vyhodnocení a celkových revizních a konsolidačních činností  za celou ČR je stanoven na 5.10.2012

 3. Chyby zjištěné při prvotním zasílání a zpracování PAPodpovídají prvotnímu zasílání dat takového rozsahu, jako výkaz PAP je.
  Základní příčiny chyb jsou identifikovány následovně:                 
  • Různý výklad některých informací uvedených v Metodice PAP.                     
  • Použití neexistujících  IČ partnerů.                     
  • Uvedení svého vlastního IČ jako IČ partnera v nepovolených případech.

 4. KC IISSPpro další minimalizaci těchto chyb připravuje následující kroky:
  1. Pro rok 2013 dojde k úpravám Metodiky PAPreflektující zkušenosti ze sběru a zpracování PAP za 1. pololetí a 3. kvartál 2012
   Předpokládaný termín publikace aktualizované Metodiky PAP na webu MF je nejpozději listopad/2012                     
  2. Na webu SP bude publikován a aktualizován souborke stažení, který bude obsahovat IČ partnerů, na které je možno vykazovat, a jejich vybrané atributy.
   Uvedený soubor bude výstupem z aktuální verze informačního systému ARES.
   Vybrané účetní jednotky a jejich SW dodavatelé tak budou moci provádět kontroly na platnost IČ ještě před odesláním výkazu PAP do CSÚIS.
   Vzhledem k tomu, že se bude jednat o datový soubor, který je využit ke kontrole i v systému CSÚIS, lze očekávat, že počet identifikovaných chyb při vstupu do CSÚIS bude nulový nebo minimální.
   Předpokládaný termín publikace úvodního datového souboru na webu SP je nejpozději do 5.10.2012

 5. KC IISSP v předstihu informuje ÚJ, že pro sběr a zpracování výkazu PAP za 3. kvartál 2012 budou v pilotním režimu spuštěny tzv. Křížové kontroly (KRK).
  KRK jsou speciální druh kontroly v CSÚIS, které u výkazu PAP navazují na kontroly VVK, MVK a JVK.
  Do kontroly vstupují následující částí výkazu PAP:                 
  • Část X. - partner aktiva/pasiva (sl. b)                     
  • Část XI. - partner transakce (sl. d)                     
  • Část XII. - partner transakce (sl. d)                     
  • Část XIII. - partner aktiva/pasiva (sl. b) v kombinaci s partnerem transakce (sl. d)

   Smyslem kontroly je prověřit, zda ÚJ vykazují do těchto částí stejné hodnoty na jednotlivé kombinace účtů a typů změn jako partneři, které ve výkazu uvedly.
   Z tohoto vyplývá, že křížové kontroly se vzájemně provádějí pouze mezi účetními jednotkami, které zasílají PAP.                     

   KRK budou pilotně spuštěny při sběru a zpracování PAP za 3. kvartál 2012. 

  • Zjištěné chyby z KRK budou identifikovány a dotčené účetní jednotky o nich budou informovány.                   
  • Informovanost bude zajištěna prostřednictvím připravované nové funkcionality Webové aplikace tzv. KRK – monitoru (Křížové kontroly). Dále budou výsledky KRK dostupné v Portálu IISSP.                   
  • Zjištěné chyby nebudou ve 3. kvartálu 2012 důvodem k odmítnutí výkazu PAP ze strany CSÚIS.                   
  • Pro popis KRK a práci s nimi je připravována detailní Metodika KRK.                   
  • Předpokládaný termín publikace Metodiky KRKna webu SP je nejpozději do 27.9.2012- publikováno dne 26.09.2012 -  Metodika křížových kontrol - PAP
  • Předpokládaný termín pro provedení prvních Křížových kontrol nad v daném čase zaslanými výkazy PAP za 3. kvartál 2012je stanoven na 22.10.2012
 6. KC IISSP v předstihu informuje, že pro sběr a zpracování PAP za 3. kvartál 2012 bude systém urgencí účetních jednotek za nezaslaný výkaz PAP rozšířen o systém zasílání urgencí účetním jednotkám, které sice výkaz PAP zaslaly,ale tento výkaz (nebo jeho část) se nachází v chybách zjištěných při VVK, MVK a JVK a výkaz PAP tak nelze celkově ze strany CSÚIS považovat za definitivně přijatý.
  Předpokládaný termín pro spuštění těchto urgencíje 1.11.2012

 7. KC IISSP informuje, že součástí služby Servisdesk IISSP bude do budoucna tzv. Znalostní databáze.
  Úvodní naplnění základními otázkami a odpověďmi pro koncové uživatele pro oblast PAP proběhne nejpozději do 5.10.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; aktualizováno: 26.09.2012