Informace a upozornění Kompetenčního centra IISSP k registraci ZO/NZO

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální informace a upozornění Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

1. Ze strany Kompetenčního centra IISSP je opětovně doporučeno, aby ty účetní jednotky, které ještě nezahájily proces registrace ZO/NZO, aby tak učinily zasláním řádně vyplněných Registračních formulářů pro ZO/NZO co nejdříve (nejlépe již v tomto týdnu).

Proces registrace ZO/NZO trvá několik dnů a je zcela nezbytný k naplnění požadavků dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech.

Podle stávajících zkušeností tento proces trvá několik dnů, ale v některých případech i týdnů.

Celý popis této registrace je popsán detailně na webu MF - zejména v dokumentu:

 • Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.

2. Řádně ukončená registrace ZO a NZO je nezbytnou podmínkou pro zaslání požadovaných výkazů účetními jednotkami, u nichž je termín pro zaslání – nejpozději do 20.7.2010.

3. Aktuální stav účetních jednotek, které ještě nezaslaly Registrační formulář a těch účetních jednotek, které již zaslaly Registrační formulář, ale ještě nedokončily celý proces registrace, je uložen a bude průběžně aktualizován v seznamech umístěných na webu MF:

 • Stav registrace ZO/NZO

 

4. V případě, že účetní jednotka je přesvědčena, že již zaslala Registrační formulář anebo již celý registrační proces dokončila a přesto se v příslušném seznamu nachází, je ze strany KC IISSP doporučeno vyčkat jeden týden, kdy bude zveřejněna další aktualizace uvedených seznamů.

Uvedené případy mohou nastat – a to zejména u těch účetních jednotek, kde je v řešení Kompetenčním centrem IISSP technická komplikace, která mohla nastat.

V případě, že by i po jednom následujícím týdnu přetrvával stav, že účetní jednotka je přesvědčena, že již zaslala Registrační formulář nebo již celý registrační proces dokončila a přesto se v příslušném seznamu nachází, je doporučeno toto řešit ve spolupráci s KC IISSP, kam je nutno nahlásit uvedenou komplikaci na e-mailovou adresu:

 

5. KC IISSP upozorňuje účetní jednotky, že je nutno v dostatečném předstihu si zajistit, aby požadované výkazy, které mají předávat do CSÚIS, byly připraveny do požadovaného XML formátu.

Příprava těchto výkazů vyžaduje odbornější činnost.

Je třeba v dostatečném předstihu (nejlépe již nyní)ve spolupráci s odborníky v oblasti informačních technologií, případně samostatně, tyto výkazy začít připravovat.

6. KC IISSP informuje o nejčastějších chybách, které se při registraci ZO/NZO vyskytují a které mohou být příčinou komplikací při registraci ZO/NZO:

 1. Nejsou vyplněna všechna povinná pole v Registračním formuláři – Je nutno vyplnit všechna pole, která jsou označena jako povinná. V opačném případě označí systém IISSP tento formulář za chybný. Oprava pak musí probíhat další ústní komunikací s danou účetní jednotkou, což způsobuje značná časová zdržení při procesu registrace.
 2. Není vyplněn bod 8 Registračního formuláře - Při vyplňování Registračního formuláře, při úvodní registraci, je nutno vyplnit bod 8 tohoto Registračního formuláře. Podrobný popis je umístěn na webu MF:
  Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO
 3. Registrační formulář nebyl uložen ve správném formátu – Registrační formulář po jeho vyplnění musí být uložen opět v PDF formátu a v tomto formátu musí být také v elektronické podobě do KC IISSP odeslán.

7. KC IISSP informuje, že v těchto dnech dochází k postupnému vyřízení všech požadavků na registraci ZO/NZO, které byly v některých případech zaslány účetními jednotkami již před mnoha dny a týdny. Od 14.6.2010 by měly být zasílané Registrační formuláře zpracovávány průběžně.

Současně KC informuje o komplikacích, které nastaly na straně KC IISSP:

 1. Mohly nastat a nastaly případy, že ZO/NZO obdržely doručované obálky s dešifrovacím heslem dříve, než účetní jednotky obdržely přihlašovací údaje pro stažení zajišťovacích a identifikačních souborů (ZaIS). Došlo tedy k urychlení některých kroků v procesu registrace.
  Pokud toto nastalo nebo nastane, je třeba nějakou dobu vyčkat. Mělo by dojít k nápravě bez nutnosti upozornění.
  Pokud by však stav trval více než 7 dnů, je třeba o tomto případu informovat KC IISSP na adrese: servicedesk@sd-stc.cz
 2. Mohly nastat a nastaly případy, že v zasílaných obálkách byl nečitelný text.
  U takto zjištěných obálek zaslalo KC IISSP tyto obálky znovu.
  Pokud se tak nestalo, je třeba o tomto případu informovat KC IISSP na adrese: servicedesk@sd-stc.cz

KC IISSP se omlouvá za tyto případy, které nastaly. Byly způsobeny technickými komplikacemi při hromadném zpracování velkého množství Registračních formulářů v krátkém čase.

V případě, že by některé komplikace přetrvávaly, je nutno obrátit se s konkrétním problémem na adresu: servicedesk@sd-stc.cz

8. KC IISSP informuje o připravované aktivitě:

 1. Od 18.6.2010 nově registrovaným ZO/NZObude zasílán potvrzovací e-mail, že byl zahájen proces registrace k dané účetní jednotce a dále bude uvedené ZO/NZO zaslán následně další potvrzovací mail, že uvedená ZO/NZO byla úspěšně zaregistrována a že tak pro ni byl dokončen proces registrace.
 2. Na všechny ZO/NZO- na jejich e-mailové adresy - bude zaslána informace, ke kterým všem účetním jednotkám jsou v CSÚIS zaregistrovány.
  Předpokládaný termín, ke kterému bude tato informace zaslána, je: 18.6.2010
 3. Následně budou všem ZO/NZOzasílány - již průběžně- potvrzovací e-maily o změnách v soupisu účetních jednotek, které jsou jim v CSÚIS přiřazeny.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz