Zřízení účtu u ČNB

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Informace k podání Žádosti o zřízení a vedení účtu u České národní banky.

Žádost o zřízení a vedení účtu u České národní banky

Majitelé účtů podle § 3 písm. h) bodů 1 až 15 a 17 až 18 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů mají povinnost mít zřízen účet podřízený státní pokladně u České národní banky.

Další právnické osoby definované podle § 3 písm. h) bodu 16 výše zmíněného zákona, si mohou zřídit a vést účty u České národní banky podřízené státní pokladně pouze se souhlasem Ministerstva financí.

Žádost o zřízení a vedení účtu u ČNB je potřeba doručit na adresu Ministerstva financí sekce Veřejné rozpočty nebo datovou schránkou Ministerstva financí: xzeaauv

Do žádosti je potřeba uvést odůvodnění žádosti, měnu požadovaného účtu, očekávaný objem peněžních prostředků na požadovaném účtu a v případě zřízení účtu za účelem přijetí dotace specifikace poskytovatele této dotace s doložením nároku na dotaci. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem, který je uveden v obchodním rejstříku a má právo jednat a podepisovat samostatně. V případě zaslání žádosti datovou schránkou musí být žádost opatřena digitálním podpisem.

V současné době se udělují souhlasy právnickým osobám, které mají finanční vztah ke státnímu rozpočtu nebo k institucím veřejného sektoru.