Souhlas s vedením účtu u bank

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

Informace a formuláře k Žádosti o souhlas Ministerstva financí s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a k informační povinnosti vztahující se k účtům vedených mimo Českou národní banku.

Žádost o souhlas Ministerstva financí s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb

Dlouhodobou snahou Ministerstva financí je konsolidace peněžních prostředků státu na účtech podřízených státní pokladně vedené Českou národní bankou, která vede k zefektivňování řízení likvidity státu a přináší pro stát další ekonomické výhody. V rámci efektivnějšího řízení likvidity státu jsou prostředky státní pokladny krátkodobě zapojovány do financování státu, což v konečném důsledku umožňuje snižování výdajů na obsluhu státního dluhu. V důsledku posilování likviditní pozice státu pak dochází k vylepšení postavení České republiky na finančních trzích, což má příznivý dopad na snížení výnosů státních dluhopisů a tedy i na snížení úrokových výdajů státního rozpočtu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem uděluje Ministerstvo financí souhlas s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb jen ve výjimečných a odůvodněných případech. Souhlas Ministerstva financí s vedením účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb je v současné době udělován na základě přechodných ustanovení zavedených zákonem č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a pro majitelé účtů dle § 3 písm. h) bodu 17 a 18 zákona č. 218/2000 Sb., a to pouze do opadnutí důvodu.

V současné době není udělován souhlas Ministerstva financí z důvodu využití platebních karet při služebních cestách dle § 45 odst. 7 a § 53 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., vzhledem k tomu, že Česká národní banka zavedla ve spolupráci s Ministerstvem financí systém pro vydávání platebních karet korunovým účtům podřízeným státní pokladně od 1. 1. 2017.

Dokumenty ke stažení

 

Informační povinnost

Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky a zrušení účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb jsou jejich majitelé dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu účtů vedených v bankách nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni přecházejícího měsíce a o průměrné výši prostředků na nich za předcházející měsíc.

Dokumenty ke stažení