Technické informace

Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP
Ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP

Vydáno

Aktualizováno 25. 1. 2017
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 30
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 31
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 32
 • Aktualizace dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS - Verze č. 38
 • Kódy položek výkazů účetní závěrky a informace k Pomocnému analytickému přehledu
 • Aktualizace - Kódy položek výkazů účetní závěrky a informace k PAP
 • Doplňující informace a aktualizace příkladů v Balíčku č. 32 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)
 • Aktualizace dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS - Verze č. 39
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 33
 • Aktualizace dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS - Verze č. 40 (24.10.2016)
 • Aktualizace dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS - Verze č. 40 (13.12.2016, verze 2)
 • Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - Balíček č. 34

Technické informace pro práci s modulem CSÚIS

 

Technické informace: Publikované Balíčky - Dokumenty ke stažení
Aktualizovaný Balíček č. 34 – Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)  - komunikace účetních jednotek s Centrálním systémem účetních informací státu

Aktualizováno: 25.1.2017

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 34 - pro oblast CSÚIS. 

XSD balíček primárně obsahuje změny ve struktuře výkazu Fin SPO pro rok 2017. Dále balíček obsahuje doplnění koncové tečky k identifikátoru položek v části VI. výkazu PKP. Ostatní změny dle novely vyhlášky č. 5/2014 Sb. pro rok 2017 budou publikovány v následujícím XSD balíčku č. 35 s platností od 1. 4. 2017.

Informace k XSD balíčku č. 34:

Změny oproti předchozímu balíčku č. 33:

1. Fin_SPO.xsd - úpravy výkazu podle novely pro rok 2017
2. CV75_PKP_castVI.xsd - oprava doplnění koncové tečky k identifikátorům položek u výkazu PKP, část VI.

Termíny aktivace:
• produktivní systém: 1. 2. 2017
• prostředí Testování třetích stran: 25. 1. 2017

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Balíček č. 34 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2017-01-25 (.ZIP, 697 kB)

Archiv - publikované balíčky v roce 2016:
Balíček č. 33 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2016-05-30 (.ZIP, 698 kB)
Aktualizovaný Balíček č. 32 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2016-03-07 (.ZIP, 670 kB)
Balíček č. 31 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) - 2016-02-09 (.ZIP, 704 kB)
Balíček č. 30 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS) -2016-01-08 (.ZIP, 704 kB)

Související informace:

Upozornění pro finanční výkazy

U finančních výkazů bude XSD element Zdroj plněn údajem o Prostorové jednotce. Element Nastroj je možné plnit dvoumístnou i třímístnou hodnotou.

Schvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS

Účetní jednotka provádí schvalování své řádné nebo mimořádné účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu (Novelizace příslušných zákonů byla provedena zákonem č. 239/20012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; bližší informace viz: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-zaverky-vybranych-ucetnich-jednot) .

Informace o schválení, či neschválení účetní závěrky se předává do CSÚIS pomocí zaslání výkazu Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací (technický název C005 Schválení účetní závěrky). Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací ,se předává vybraná účetní jednotka, jejíž účetní závěrka podléhá schvalování v kontextu Protokolu o schvalování účetní závěrky podle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, který obsahuje:
1. identifikaci schvalované účetní závěrky,
2. datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
3. identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
4. výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
5. zápis o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3,
6. identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky,
7. vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky.

Termíny pro předání Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací jsou stanoveny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.:

• v případě řádné účetní závěrky do 31. 7. roku následujícího po účetním období, za které je účetní závěrka schvalována;
• v případě mimořádné účetní závěrky do 3 měsíců od rozvahového dne

Struktura předávaného výkazu se řídí schématem XSD dle aktuálně platného balíčku XSD. Technický způsob předání je shodný jako u ostatních výkazů zasílaných do CSÚIS.

Pokyny k vyplňování výkazu

Informace o schválení či neschválení účetní závěrky (element Rozhodnuti) se vyplní jedním ze čtyř identifikátorů:
• Schvaleno - účetní závěrka byla schvalujícím orgánem nebo schvalující účetní jednotkou schválena
• NeschvalenoVecneDuvody - účetní závěrka nebyla schvalujícím orgánem nebo schvalující účetní jednotkou schválena z věcných důvodů – podle § 7 odst. 1 nebo § 19 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
• NeschvalenoFormalniDuvody - účetní závěrka nebyla schvalujícím orgánem nebo schvalující účetní jednotkou schválena z formálních důvodů – podle § 7 odst. 2 nebo § 19 odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
• NeschvalenoUplynutiCasu - schvalující orgán nebo schvalující účetní jednotka neprovedl v požadované lhůtě podle § 28 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb. úkon schválení či neschválení účetní závěrky

Element RozhodnutiDatum vyplní vybraná účetní jednotka datem, kdy bylo provedeno rozhodnutí o schválení či neschválení účetní závěrky. Pokud schvalující orgán neprovedl úkon schválení či neschválení ve lhůtě stanovené § 28 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., do elementu RozhodnutiDatum účetní jednotka vyplňuje hodnotu data 9999-12-31.

Schvalující orgán se určí vyplněním příslušné číselníkové hodnoty elementu SchvalovatelOrgan. Popis a určení schvalujícího orgánu je uveden na webových stránkách MF: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-zaverky-vybranych-ucetnich-jednot/prehled-ucetnich-jednotek-schvalovani.

V případě, že účetní závěrka nebyla schválena z věcných nebo formálních důvodů (tj. element Rozhodnuti obsahuje hodnotu NeschvalenoVecneDuvody nebo NeschvalenoFormalniDuvody), je účetní jednotka povinna do výkazu přiložit dokument se zápisem o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3 nebo § 19 odst. 3 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a to do elementu NeschvaleniZapis.

Dále má účetní jednotka bez ohledu na to, zda její účetní závěrka byla či nebyla schválena, možnost uvést identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky do elementu ZaznamyUcetni/Identifikace a přiložit tyto dokumenty v podobě souboru. Každý z těchto dokumentů musí být vytvořen jako samostatný element ZaznamUcetni.

Účetní jednotka rovněž může zaslat ve výkazu vyjádření k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky v podobě prostého textu v elementu UcetniJednotkaVyjadreni/Popis, případně toto vyjádření přiložit v podobě dokumentu do elementu UcetniJednotkaVyjadreni/Dokument.

Všechny přikládané dokumenty musí svým formátem odpovídat požadavkům specifikovaným v příloze č. 2 Technické vyhlášky a je pro ně nutné vyplnit alespoň atributy souborJmeno (název původního souboru) a kodMIME (MIME kód přiloženého obsahu).
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 20.1.2014

 

Technické informace pro předávání účetních záznamů do CSÚIS - Dokumenty ke stažení
Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)
Aktualizováno: 14.12.2016, Nová verze č. 40 (verze 2) / 24.10.2016

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

Popis změn je v přiloženém dokumentu - Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 40_verze 2.

Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

CSÚIS-Kontroly-ALL-v40-v02-20161213 (.ZIP, 85 kB)
CSÚIS-Kontroly-ALL-v40-20161024 (.ZIP, 85 kB)

Kódy položek výkazů účetní závěrky a informace k Pomocnému analytickému přehledu

Aktualizováno: 24.3.2016
Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje aktualizovaný seznam kódů položek výkazů účetní závěrky: Kody polozek UZ 2016_v.2_20160324.xlsx

Přehled změn oproti předchozí verzi:
Rozvaha:
- D.II.9. omezena pouze na druh UJ 1
Příloha:
- Položky G. – G.7. doplněny pro druh UJ 1,2 a 7
- Položky H.I. – H.V.2. se týkají Fondu privatizace. Jelikož je vyplňuje pouze MF, byly ze seznamu odebrány
- Položky A.1. až A.6., E.1 až E.4., B.1. až B.3. D.1. až D.7., K.1. a K.2. jsou uvedeny jako textové části v xsd. Z tohoto důvodu není třeba je opakovat v seznamu položek a byly ze seznamu odebrány. Shodné kódy položek v části M (M. Doplňující informace k příjmům a výdajům) byly ponechány.

---
Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje kódy položek výkazů účetní závěrky a informace k Pomocnému analytickému přehledu.

Účetní závěrka
V návaznosti na publikaci nového XSD balíčku č. 32 (http://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace) dochází k publikaci kódů položek výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Příloha pro rok 2016. Jedná se pouze o pomocný podklad, logiku vyplňování položek lze definovat následovně.

Standardní položky

 • Kód položky v XML odpovídá vyhláškovému vzoru, tedy například „A.“, „A.I.“, nebo „A.I.1.“
 • V původním pokynu publikovaném společně s balíčkem XSD č. 28 byl uveden chybně příklad kódu položky bez tečky na konci. Kódy položek se uvádějí s tečkou na konci, viz výše.

Položky s výjimkou:

 • Položka „C.“ ve Výkazu zisku a ztráty se do XML nevykazuje
 • Položky „AKTIVA CELKEM“ a „PASIVA CELKEM“ ve výkazu Rozvaha se do XML vykazují pod kódem „AKTIVA“ a „PASIVA“
 • Položka „VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM“ ve výkazu Přehled změn vlastního kapitálu se do XML vykazuje pod kódem „CELKEM“

Výše uvedené kódy budou uváděny do příslušných elementů v rámci souboru XML. Každá účetní jednotka do XML vyplní všechny položky, které přísluší jejímu Druhu. U položek, které jsou pro daný Druh účetní jednotky povinné, ale účetní jednotka nemá náplň, se uvede nula. Položky, které dle vyhláškového vzoru nejsou relevantní pro daný Druh účetní jednotky, jednotka nevyplňuje. Pořadí položek v XML je libovolné.

Popis souboru:

 • kód výkazu – 1 rozvaha, 2 výkaz zisku a ztráty, 3 přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, 4 - Příloha
 • kódy druhů účetních jednotek:
  • 1 Organizační složky státu
  • 2 Státní fondy
  • 3 Kraje
  • 4 Obce
  • 5 Dobrovolné svazky obcí
  • 6 Regionální rady regionů soudržnosti
  • 7 Příspěvkové organizace
  • 30 Magistrát hl. m. Prahy a Městské části Prahy

Pomocný analytický přehled
Vzhledem ke skutečnosti, že položky PAP nejsou závislé na Druhu ÚJ a ve výkaze se nevyskytují speciální součtové položky jako je tomu v účetní závěrce, se publikace výčtu položek PAP nepředpokládá. Výčet položek jednotlivých částí výkazu PAP je definován přílohou č. 2a vyhlášky č. 383/2009 Sb. (vzor výkazu PAP). Kód položky se uvádí buď ve třímístné podobě (např. „012“), nebo osmimístné podobě (např. „01901901“).
V rámci XSD PAP došlo dále ke sjednocení způsobu vykazování detailu na partnera v případě nerezidentů, kdy je nutno v případě uvedení nerezidenta vykázat element PartnerNazev, do kterého se uvádí název zahraniční organizace. Tento způsob vykazování je nyní shodný pro výkazy PAP, PKP i Seznam. Vzhledem k tomu, že náplň elementu není dále definována, lze v souladu s Metodikou PAP tento element pro části X. až XIII. PAP nechat prázdný.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Kódy položek ÚZ 2016 (.XLSX, 114 kB)
Popis postupu pro zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu

Aktualizováno: 7.9.2015, Nová verze: 4.0

Dokument „Popis postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu“ popisuje pracovní postup pro registraci účetních jednotek, Zodpovědných osob (ZO) a Náhradních zodpovědných osob (NZO) v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.

Oproti předešlé verzi dokumentu došlo k aktualizaci kontaktu na Service Desk a dalším drobnějším úpravám a zpřesnění postupů při zakládání, dokončení a rušení registrace ZO/NZO.

CSUIS-Registrace-ZO-NZO-Pracovni-postup-20150818 (.PDF, 386 kB)
Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS, Uživatelská dokumentace

Aktualizováno: 27.2.2015
Nová verze aplikace Dávkové výkazy – Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS. Nová verze aplikace přidává podporu aktuální verze prostředí Java 8. Funkčnost aplikace není změněna.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Vstup do aplikace - Dávkové výkazy - Aplikace pro hromadné zasílání výkazů do CSÚIS - ke stažení

Dokumenty ke stažení - CSÚIS - Dávkové výkazy

Technický manuál CSÚIS

 Aktualizace: 27.11.2014, Nová verze: 1.15

Provedená změna spočívá ve změně adresy, na které jsou publikovány aktuální rejstříky a číselníky (str. 21 TM CSÚIS – v. 1.15).

Technický manuál CSÚIS je členěn do celků (13 kapitol) dle pořadí jednotlivých činností při práci s Centrálním systémem účetních informací státu z pohledu účetní jednotky a to následovně:

 1. Proces registrace Zodpovědné nebo Náhradní zodpovědné osoby
 2. Popis datových prvků používaných k vytvoření výkazů
 3. Způsob vytvoření výkazu a jeho přípravy k odeslání do CSÚIS
 4. Způsob komunikace s CSÚIS
 5. Popis procesu zpracování výkazu v CSÚIS a prováděných kontrol
 6. Způsob monitoringu zpracování výkazu v CSÚIS z pohledu účetní jednotky
 7. Softwarové nástroje, které jsou k dispozici pro práci s CSÚIS

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP ve spolupráci s odb. 54 – Odbor Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru

 CSUIS-Technicky-manual-27-11-2014_v-1-15 (.PDF, 717 kB)
Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře Zodpovědné osoby / Náhradní zodpovědné osoby (ZO/NZO) - pro registraci v CSÚIS

Aktualizováno: 5.8.2014, Nová verze: 1.4

Dokument „Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO“ přináší přehledný vizuální návod pro vyplnění registračního formuláře, kterým účetní jednotka registruje Zodpovědnou osobu (ZO) nebo Náhradní zodpovědnou osobu (NZO) v Centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů - technická vyhláška o účetních záznamech.

CSUIS-Navod-vyplneni-Reg-formulare-30072014 (.PDF, 1002 kB)
Registrační formulář - Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky)

Aktualizace: 4.4.2014
Provedená aktualizace spočívá:
- Nový registrační formulář ZO/NZO pro registraci zodpovědných a náhradních zodpovědných osob.

Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Registrační formulář - Informace požadované po vybrané účetní jednotce (Příloha č. 14 Technické vyhlášky), publikováno 12/2009 - aktualizováno: 13.5.2016/4.4.2014/24.4.2012, ke stažení v interaktivním formátu Pdf

CSUIS-PDF-Registrace-20140403 (.PDF, 94 kB)
Šifrovací utilita - kompletní informace

Ministerstvo financí zpřístupňuje šifrovací utility ve formě instalačního balíčku Java WebStart aplikace včetně uživatelského manuálu. Dále podklady pro dodavatele, kteří chtějí využít zdrojové kódy Šifrovací utility ve svých aplikacích, se zveřejňují Zdrojové kódy aplikace a dokumentace API ve formátu javadocs (ZIP) dokumentace rozhraní API pro dodavatele, kteří chtějí využít zdrojové kódy Šifrovací utility ve svých aplikacích. Pro účetní jednotky se zpřístupňuje sada testovacích přístupových údajů zodpovědných osob.

Vstup do aplikace - ŠIFROVACÍ UTILITA

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení - CSÚIS - Šifrovací utilita 

Metodika Křížových kontrol – PAP

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení: CSÚIS - Metodické informace 
Metodika tvorby PAP

Zdroj: MF - odbor 54 ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení: CSÚIS - Metodické informace
PAP číselníky - Datové soubory s IČ a dalších atributů - pro kontrolu partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz, aktualizováno průběžně každý měsíc

Dokumenty ke stažení - CSÚIS - Správa číselníků 
Formulář pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument - Formulář pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do CSÚIS

Vybraná účetní jednotka má dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 383/2009 Sb. možnost předávat účetní záznamy do CSÚIS náhradní přenosovou cestou.
Přesný popis postupu je popsán v Technickém manuálu v části D. Metodika provádění přenosů dat. Součástí postupu je použití Formuláře pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Formulář pro předávání dat náhradní přenosovou cestou do CSÚIS, publikováno 10.01.2011, ke stažení ve formátu Pdf

CSUIS-06012011-Formular-NPC (.PDF, 42 kB)
Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu

Dokument byl zrušen - viz. Informace Kompetenčního centra IISSP – Změna funkčnosti Agenda ZO/NZO, aktualizace související dokumentace a aktualizace Technického manuálu ze dne 24.04.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokument byl zrušen
Vzorové XML výkazy

Aktualizováno: 28.02.2012
- Ministerstvo financí zveřejňuje v souvislosti se zveřejněnou úpravou XSD schémat (viz. Balíček č. 16) aktualizaci vzorových XML výkazů.
Uvedená aktualizace navíc obsahuje nový vzor XML výkazu:

Peněžní toky a vlastní kapitál.
Uvedené aktualizace jsou ke stažení v souboru: CSUIS_VzoryXML_2802012.zip
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz , publikováno 02/2010 - aktualizováno:28.02.2012/22.03.2011, ke stažení ve formátu Zip

CSÚIS-Vzorové XML výkazy-20120228 (.ZIP, 94 kB)
Formulář pro aktualizaci číselníku účetních jednotek (ÚJ) v systému CSUIS

Publikováno:  6.1.2011; verze: 01
Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz , publikováno 01/2011,  ke stažení ve formátu Excel

CSUIS-Formular-aktualizace-ciselniku-UJ-2011-01-06-v-01 (.XLS, 79 kB)
Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů

Dokument byl zrušen - viz. Informace Kompetenčního centra IISSP – Změna funkčnosti Agenda ZO/NZO, aktualizace související dokumentace a aktualizace Technického manuálu ze dne 24.04.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Dokument byl zrušen
Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet

Aktualizace: 26.03.2010
Provedené aktualizace spočívají:
- v nastavení kontrol, jestli jsou vyplněna povinná pole ve formuláři
- v doplnění pokynu, že je nutno ukládat vyplněný formulář jako PDF soubor
- primární e-mailová adresa pro zasílání registračních formulářů ZO/NZO je: registraceZO@mfcr.cz

Formulář „Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet“ slouží statutárnímu orgánu nebo osobě jím určené k potvrzení kontrolního součtu podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 383/2009 Sb. před aktivací přístupu registrovaných ZO/NZO k Centrálnímu systému účetnictví státu (CSÚIS).

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet, zapracované aktualizace ze dne 26.03.2010, ke stažení v interaktivním formátu Pdf

CSUIS-Formular-26032010-PDF-Soucet (.PDF, 65 kB)