Metodické informace

odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví
odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví

Vydáno

Aktualizováno 6. 4. 2016
 • Aktualizace - Metodické dokumenty - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek
 • Zveřejnění Metodického pokynu k naplnění části M., jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • Zveřejnění Metodického pokynu k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady
 • Aktualizováno - Metodický pokyn k naplnění části M. dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. - zveřejněny M vzorce pro uživatele
 • Aktualizace Metodika křížových kontrol - pro PAP - verze 1.6 - od 17.12.2014
 • Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy (příloha č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)
 • České účetní standardy č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015
 • Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2015
 • Vyhlášky pro rok 2015 - pro účetnictví státu
 • Aktualizace metodiky PAP pro rok 2015 - verze 4 - včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP
 • Aktualizace metodiky PAP pro rok 2015 - verze 4.1
 • Zveřejněn dokument Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP
 • Zveřejněna informace k - Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015
 • Publikována aktualizovaná Metodika křížových kontrol - PAP a PKP - verze 2.0
 • Zveřejněna metodika PAP pro rok 2016 - verze 5 - včetně Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP
 • Aktualizace - Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 2.1

CSÚIS – Metodické informace

(všechny níže uvedené odkazy vedou na portál MF - Účetní reforma veřejných financí - Účetnictví státu )

Metodické informace pro CSUIS - připravované MF, pravidelně aktualizováno

Poslední aktualizace Název dokumentu
Přehled aktualit - Metodické informace související s provozem CSÚIS
6. dubna 2016 / 22. prosince 2015 Metodika Křížových kontrol – PAP - platná od 21. prosince 2015

Verze 2.0 obsahuje následující změny:
- formální úpravy v dokumentu
- doplnění vazeb interních křížových kontrol do Přílohy č. 1 – Přehled vazeb KRK
- rozšíření křížových kontrol o konsolidační křížové kontroly (nové vazby doplněny do Přílohy č. 1 – Přehled vazeb KRK, popis a způsob řešení případných rozdílů konsolidačních KRK doplněn do textu metodiky).

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 26.09.2012/aktualizace: 6.4.2016/21.12.2015/17.12.2014/21.10.2014/2.12.2013/4.09.2013/31.01.2013

Metodika Křížových kontrol PAP a PKP - verze 2.0 - ze dne 21.12.2015 (.PDF, 705 kB)
Aktualizace Příloha č. 1 - Přehled vazeb KRK - verze 2.1 - ze dne 6.4.2016 (.XLSX, 58 kB)
11. února 2016 Metodika tvorby PAP pro rok 2016

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovanou Metodiku tvorby PAP pro rok 2016. Příloha č. 1 - Číselník Partneři PAP je beze změny.

Zdroj: MF - odbor 28 - Regulace a metodika účetnictví 

Verze 5 (ze dne 11.2.2016):
PAP - Metodika tvorby PAP verze 5 pro rok 2016 - bez vyznačení změn (.PDF, 567 kB)
PAP - Metodika tvorby PAP verze 5 pro rok 2016 - s vyznačením změn (.PDF, 685 kB)

Příloha:
PAP - Příloha č. 1 k Metodice tvorby PAP pro rok 2016 - Číselník Partneři PAP (.XLS, 110 kB)

8. dubna 2015 Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M ze dne 1. dubna 2015

Ministerstvo financí dne 1. dubna 2015 vydalo Metodický pokyn k naplňování části XI. a XII. výkazu FIN 2 12 M.

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet

Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M
19. března 2015 Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v Pomocném analytickém přehledu

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) – Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21 a P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP.
Nové kontroly platí pouze pro vybrané účetní jednotky předávající údaje pro účely sestavení účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu v rámci PAP. Za účetní období roku 2015 tyto nové kontroly neplatí pro příspěvkové organizace a v případě obcí tyto nové kontroly neplatí pro obce, jejichž počet obyvatel zveřejněný Českým statistickým úřadem byl na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 10 000.

Zdroj: MF - odbor 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru

Nové zásadní kontroly pro partnery P20, P21, P22 a vykazování IČ a zástupných symbolů v PAP (.PDF, 185 kB)
13. ledna 2015 Vyhlášky pro rok 2015 - pro účetnictví státu

Dne 18. prosince 2014 byla v částce č. 122 Sbírky zákonů zveřejněna vyhláška č. 300/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb.,o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015a vyhláška č. 301/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2015.

Zdroj: MF - odbor 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru

Vyhlášky pro rok 2015 - pro účetnictví státu 
9. ledna 2015

Operativní účetní záznamy do CSÚIS - pro rok 2015

Ministerstvo financí zveřejňuje Informaci o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2015.

Zdroj: MF - odbor 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru

Informace o předávání operativních účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro rok 2015

7. ledna 2015 České účetní standardy č. 701 až 710 - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, č. 701 až 710, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

Zdroj: MF - odbor 54 - Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru

České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. - použijí některé vybrané účetní jednotky v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015
18. prosince 2014

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

 

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy. Povinnost vykazovat část M. Přílohy mají podle § 45 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu. Metodický pokyn byl zpracován s cílem usnadnit těmto jednotkám naplnit novou přílohu.

Třídění příjmů a výdajů podle tohoto pokynu se týká pohybu peněžních prostředků účetní jednotky s výjimkou účtu FKSP. Převod na tento účet je považován za konečný výdaj.

Ke dni 13.3.2014 byly zveřejněny: M vzorce pro uživatele- Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy

Ke dni 18.12.2014 byly zveřejněny:Časté dotazy a doplnění metodiky k části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům přílohy

Zdroj: MF - odbor Finanční politika ve spol. s MF - odbor Účetnictví a audit; publikováno 19.2.2014/aktualizováno 18.12.2014/13.3.2014 

Metodický pokyn k naplnění části M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.- všechny informace

25. února 2014

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady

Ministerstvo financí zveřejňuje Metodický pokyn k vyplnění části N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy, jejíž závazný vzor je uveden v Příloze č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Kdy tato část přílohy poslouží k získání relevantní datové základny nezbytné pro sledování klíčového analytického ukazatele – Mzdová náročnost v systému sledování a vyhodnocování výkonnosti účetních jednotek v rámci státní správy.

 

Metodický pokyn k vyplnění Přílohy č. 5 části N. vyhlášky č. 410/2009 - Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty: A.I.13. Mzdové náklady 

19. února 2014 Často kladené dotazy k - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou). Vybrané účetní jednotky schvalují účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 29. 8. 2013/aktualizováno: 12.09.2013/19.02.2014

Související informace - Často kladené dotazy - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
19. února 2014 Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Ministerstvo financí zveřejňuje požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - včetně konkrétních příkladů.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 19.2.2014 

Související informace - Metodiky - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek
10. ledna 2014 Zákony pro rok 2014 - pro účetnictví státu

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; publikováno 10.1.2014

  Platná legislativa - Zákony pro 2014 (Účetní reforma veřejných financí)
29. srpna 2013 Účetní závěrky vybraných účetních jednotek
Dne 29. 8.2013 byla zveřejněna prezentace k tématu:  právních předpisů a metodik; často kladené dotazy a odpovědí a  Přehled účetních jednotek, jejichž řádná, příp. mimořádná účetní závěrka, podléhá schvalování v rámci účetnictví státu.
Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 29.08.2013 
Související informace - Účetní závěrky vybraných účetních jednotek
29. srpna 2013 Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

Dne 30. 7. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 1.08.2013/aktualizováno: 29.8.2013

Související informace - Metodika - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Související informace k Vyhlášce č. 220/2013 - Požadavky na rozsah údajů vykazovaných v Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky podle ustanovení § 29 odst. 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.(vydáno 19.2.2014)

19. února 2014 Často kladené dotazy k - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou). Vybrané účetní jednotky schvalují účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy.

 Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 29. 8. 2013/aktualizováno: 12.09.2013/19.02.2014

Související informace - Často kladené dotazy - schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek