Kódy položek výkazů účetní závěrky a informace k Pomocnému analytickému přehledu

oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna
oddělení 5903 - Provoz a uživatelská podpora Státní pokladna

Vydáno

Aktualizováno 24. 3. 2016
 • Aktualizace - Kódy položek výkazů účetní závěrky a informace k PAP

Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje aktualizovaný seznam kódů položek výkazů účetní závěrky.

Přehled změn oproti předchozí verzi:

 • Rozvaha:
  - D.II.9. omezena pouze na druh UJ 1
 • Příloha:
  - Položky G. – G.7. doplněny pro druh UJ 1,2 a 7
  - Položky H.I. – H.V.2. se týkají Fondu privatizace. Jelikož je vyplňuje pouze MF, byly ze seznamu odebrány
  - Položky A.1. až A.6., E.1 až E.4., B.1. až B.3. D.1. až D.7., K.1. a K.2. jsou uvedeny jako textové části v xsd. Z tohoto důvodu není třeba je opakovat v seznamu položek a byly ze seznamu odebrány. Shodné kódy položek v části M (M. Doplňující informace k příjmům a výdajům) byly ponechány.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz


Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) publikuje kódy položek výkazů účetní závěrky a informace k Pomocnému analytickému přehledu.

Účetní závěrka

V návaznosti na publikaci nového XSD balíčku č. 32 (www.statnipokladna.cz/cs/csuis/technicke-informace) dochází k publikaci kódů položek výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Příloha pro rok 2016. Jedná se pouze o pomocný podklad, logiku vyplňování položek lze definovat následovně.

Standardní položky

 • Kód položky v XML odpovídá vyhláškovému vzoru, tedy například „A.“, „A.I.“, nebo „A.I.1.“
 • V původním pokynu publikovaném společně s balíčkem XSD č. 28 byl uveden chybně příklad kódu položky bez tečky na konci. Kódy položek se uvádějí s tečkou na konci, viz výše.

Položky s výjimkou:

 • Položka „C.“ ve Výkazu zisku a ztráty se do XML nevykazuje
 • Položky „AKTIVA CELKEM“ a „PASIVA CELKEM“ ve výkazu Rozvaha se do XML vykazují pod kódem „AKTIVA“ a „PASIVA“
 • Položka „VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM“ ve výkazu Přehled změn vlastního kapitálu se do XML vykazuje pod kódem „CELKEM“

Výše uvedené kódy budou uváděny do příslušných elementů v rámci souboru XML. Každá účetní jednotka do XML vyplní všechny položky, které přísluší jejímu Druhu. U položek, které jsou pro daný Druh účetní jednotky povinné, ale účetní jednotka nemá náplň, se uvede nula. Položky, které dle vyhláškového vzoru nejsou relevantní pro daný Druh účetní jednotky, jednotka nevyplňuje. Pořadí položek v XML je libovolné.

Popis souboru:

 • kód výkazu – 1 rozvaha, 2 výkaz zisku a ztráty, 3 přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, 4 - Příloha
 • kódy druhů účetních jednotek:
  • 1 Organizační složky státu
  • 2 Státní fondy
  • 3 Kraje
  • 4 Obce
  • 5 Dobrovolné svazky obcí
  • 6 Regionální rady regionů soudržnosti
  • 7 Příspěvkové organizace
  • 30 Magistrát hl. m. Prahy a Městské části Prahy

Pomocný analytický přehled

Vzhledem ke skutečnosti, že položky PAP nejsou závislé na Druhu ÚJ a ve výkaze se nevyskytují speciální součtové položky jako je tomu v účetní závěrce, se publikace výčtu položek PAP nepředpokládá. Výčet položek jednotlivých částí výkazu PAP je definován přílohou č. 2a vyhlášky č. 383/2009 Sb. (vzor výkazu PAP). Kód položky se uvádí buď ve třímístné podobě (např. „012“), nebo osmimístné podobě (např. „01901901“).

V rámci XSD PAP došlo dále ke sjednocení způsobu vykazování detailu na partnera v případě nerezidentů, kdy je nutno v případě uvedení nerezidenta vykázat element PartnerNazev, do kterého se uvádí název zahraniční organizace. Tento způsob vykazování je nyní shodný pro výkazy PAP, PKP i Seznam. Vzhledem k tomu, že náplň elementu není dále definována, lze v souladu s Metodikou PAP tento element pro části X. až XIII. PAP nechat prázdný.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Technické informace

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz