Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 21 - Aktualizace XSD schémat (CSÚIS)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 21 - pro oblast CSÚIS. Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: CSUIS_xsd_schemata_21_20140117.zip

Balíček č. 21 obsahuje následující změny:

 1. CV5_SchvalovaniUZ.xsd - nový výkaz Schvalování účetní závěrky.
 2. Fin_2_04_U.xsd, Fin_2_12_M.xsd, NAR_1_12_U.xsd - rozšíření délky datového typu pro Nástroj (FinancovaniNastrojType) na tři znaky - zpětně kompatibilní změna.
 3. iissp_cus.xsd, iissp_common.xsd, iissp_statement.xsd - úpravy sdílených xsd v souvislosti s novým výkazem.

 

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

Pro Testování třetích stran: od 20.1.2014
Pro Produktivní systém: od 1.2.2014

  Soubory ke stažení - CSÚIS - Technické informace

  Upozornění pro finanční výkazy

  U finančních výkazů bude XSD element Zdroj plněn údajem o Prostorové jednotce. Element Nastroj je možné plnit dvoumístnou i třímístnou hodnotou.

  Schvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS

  Účetní jednotka provádí schvalování své řádné nebo mimořádné účetní závěrky podle zvláštního právního předpisu (Novelizace příslušných zákonů byla provedena zákonem č. 239/20012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; bližší informace viz:

  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-zaverky-vybranych-ucetnich-jednot

  Informace o schválení, či neschválení účetní závěrky se předává do CSÚIS pomocí zaslání výkazu Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací (technický název C005 Schválení účetní závěrky). Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací ,se předává vybraná účetní jednotka, jejíž účetní závěrka podléhá schvalování v kontextu Protokolu o schvalování účetní závěrky podle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, který obsahuje:

  1. identifikaci schvalované účetní závěrky,
  2. datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
  3. identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
  4. výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky,
  5. zápis o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3,
  6. identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky,
  7. vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky

   

  Termíny pro předání Informace o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací jsou stanoveny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 383/2009 Sb.:

  • v případě řádné účetní závěrky do 31. 7. roku následujícího po účetním období, za které je účetní závěrka schvalována;
  • v případě mimořádné účetní závěrky do 3 měsíců od rozvahového dne

  Struktura předávaného výkazu se řídí schématem XSD dle aktuálně platného balíčku XSD. Technický způsob předání je shodný jako u ostatních výkazů zasílaných do CSÚIS.

  Pokyny k vyplňování výkazu

  Informace o schválení či neschválení účetní závěrky (element Rozhodnuti) se vyplní jedním ze čtyř identifikátorů:

  • Schvaleno - účetní závěrka byla schvalujícím orgánem nebo schvalující účetní jednotkou schválena
  • NeschvalenoVecneDuvody - účetní závěrka nebyla schvalujícím orgánem nebo schvalující účetní jednotkou schválena z věcných důvodů – podle § 7 odst. 1 nebo § 19 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
  • NeschvalenoFormalniDuvody - účetní závěrka nebyla schvalujícím orgánem nebo schvalující účetní jednotkou schválena z formálních důvodů – podle § 7 odst. 2 nebo § 19 odst. 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
  • NeschvalenoUplynutiCasu - schvalující orgán nebo schvalující účetní jednotka neprovedl v požadované lhůtě podle § 28 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb. úkon schválení či neschválení účetní závěrky

   

  Element RozhodnutiDatum vyplní vybraná účetní jednotka datem, kdy bylo provedeno rozhodnutí o schválení či neschválení účetní závěrky. Pokud schvalující orgán neprovedl úkon schválení či neschválení ve lhůtě stanovené § 28 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., do elementu RozhodnutiDatum účetní jednotka vyplňuje hodnotu data 9999-12-31.

  Schvalující orgán se určí vyplněním příslušné číselníkové hodnoty elementu SchvalovatelOrgan. Popis a určení schvalujícího orgánu je uveden na webových stránkách MF:
  https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-zaverky-vybranych-ucetnich-jednot/prehled-ucetnich-jednotek-schvalovani.

  V případě, že účetní závěrka nebyla schválena z věcných nebo formálních důvodů (tj. element Rozhodnuti obsahuje hodnotu NeschvalenoVecneDuvody nebo NeschvalenoFormalniDuvody), je účetní jednotka povinna do výkazu přiložit dokument se zápisem o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3 nebo § 19 odst. 3 vyhlášky č. 220/2013 Sb., a to do elementu NeschvaleniZapis.

  Dále má účetní jednotka bez ohledu na to, zda její účetní závěrka byla či nebyla schválena, možnost uvést identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky do elementu ZaznamyUcetni/Identifikace a přiložit tyto dokumenty v podobě souboru. Každý z těchto dokumentů musí být vytvořen jako samostatný element ZaznamUcetni.

  Účetní jednotka rovněž může zaslat ve výkazu vyjádření k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky v podobě prostého textu v elementu UcetniJednotkaVyjadreni/Popis, případně toto vyjádření přiložit v podobě dokumentu do elementu UcetniJednotkaVyjadreni/Dokument.

  Všechny přikládané dokumenty musí svým formátem odpovídat požadavkům specifikovaným v příloze č. 2 Technické vyhlášky a je pro ně nutné vyplnit alespoň atributy souborJmeno (název původního souboru) a kodMIME (MIME kód přiloženého obsahu).

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 20. 1. 2014