2013

Zprávy a aktuality, vydávané Ministerstvem financí k tématu Státní pokladny v roce 2013.

ilustrace

Vydáno

Prezentace z pracovního setkání na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“

Ministerstvo financí zveřejňuje prezentaci z pracovního setkání se zástupci rozpočtových kapitol na téma „IISSP – rozpočtové provizorium, závěrkové práce, zpracování nároků z nespotřebovaných výdajů a novela vyhlášky č. 449/2009 Sb.“, které se uskutečnilo na MF ve dnech 10. a 12. prosince 2013.

Vydáno

Spuštění analytické části informačního portálu MONITOR

Ministerstvo financí na začátku prosince spustilo analytickou část informačního portálu MONITOR. Jedná se o rozšíření, které umožňuje veřejnosti detailní analýzu finančních a účetních dat orgánů státní správy i samosprávy formou tvorby vlastních sestav pomocí uživatelských filtrů a rozpadů. Součástí analytické části je i možnost analýzy dat formou grafické prezentace a export do formátů PDF a MS Excel.

Vydáno

Aktualizace metodického materiálu Identifikace koruny – verze 10.0 (RIS)

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizovaný metodický materiál Identifikace koruny – verze 10.0. Dokument podrobněji upravuje rozpočtové klasifikace stanovené vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, které jsou používány v Rozpočtovém informačním systému (RIS), konvence značení a základní metodická pravidla jejich stanovení a použití v systému IISSP RIS.

Vydáno

Upozornění na bezpečnostní zranitelnost v produktu MS Internet Explorer

V produktu MS Internet Explorer byla potvrzena a následně publikována bezpečnostní zranitelnost. Její úspěšné zneužití vede k plné kompromitaci počítače uživatele. Zranitelnost je zapříčiněna programovou chybou při řízení uvolněné paměti v knihovně mshtml.dll (HTML Rendering Engine), která je záměrně zneužitelná při zpracování některých objektů. Exploatace zranitelnosti typicky vede ke vzdálenému spuštění neautorizovaného kódu útočníka v operačním systému oběti, a to s právy, která znamenají kompromitaci bezpečnosti systému.

Vydáno

Účetní závěrky vybraných účetních jednotek - účetnictví státu (od 1. 8. 2013)

Ministerstvo financí připravilo publikovalo souhrnné informace publikované Ministerstvem financí o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek v rámci účetnictví státu (účetní reformě veřejných financí) v návaznosti na  Vyhlášku č. 220/2013 Sb.  - o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek s platností od 1. 08. 2013.

Vydáno

Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek – verze do LRV

Ministerstvo financí zaslalo do pracovních komisí Legislativní rady vlády návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Účinnost vyhlášky se po vypořádání připomínek z vnějšího připomínkového řízení navrhuje od 1. srpna 2013. Vyhláška by měla být zveřejněna ve Sbírce zákonů do 15. července 2013.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 28. 6. 2013 na základě aktuálních údajů z RIS. Tyto záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.

Vydáno

Spuštění specializovaného informačního portálu MONITOR

Ministerstvo financí dne 30. dubna 2013 spustilo základní verzi specializovaného informačního portálu MONITOR. Portál slouží pro zveřejňování dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny pro odbornou i laickou veřejnost.

Vydáno

Stanovení peněžního plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb. - "Euro účty" pro SP

Ministerstvo financí s odvoláním na § 33, odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění zákona č. 501/2012 Sb. stanovuje s účinností od 1. dubna 2013 peněžní plnění nahrazující úrok pro majitele účtů podle zákona č. 218/2000 Sb., § 3 písm. h) bod 10 až 15 ve výši 0,00 % p.a.

Vydáno

Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů - verze č. 26 - pro CSÚIS

Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS. Změny budou v systému CSÚIS aktivovány 1.4.2013.

Vydáno

Pracovní znění návrhu vyhlášky o schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh vyhlášky o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Povinnost schvalovat účetní závěrky ve veřejné sféře (některých vybraných účetních jednotek) je stanovena zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - v rozmezí dnů: 22.3.2013, od 19:00 hodin - 31.3.2013, do 23:00 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu:

  • Od 22.3.2013, od 19:00 hodin - do 24.3.2013, do 23:00 hodin:
  • Od 24. 3. 2013, od 23:00 hodin - do 29. 3. 2013, do 19:00 hodin:
  • Od 25. 3. 2013, od 19:00 hodin - do 26. 3. 2013, do 0:00 hodin:

nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). Jedná se o plánovanou odstávku systému z technických důvodů.

Vydáno

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za rok 2012

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky (s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou). Vybrané účetní jednotky schvalují účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy.

Vydáno

CSÚIS - Aktualizace Metodiky tvorby PAP pro rok 2013

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. ledna 2013) se zapracováním upřesňujících informací a podrobností v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů .

Vydáno

CSÚIS - Aktualizace Metodika tvorby PAP pro rok 2013 - k 1. 1. 2013

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Metodiky tvorby PAP pro rok 2013 (aktualizováno ke dni 1. ledna 2013) se zapracováním upřesňujících informací a podrobností v souladu s vyhláškou č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

RIS - legislativa: Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. - s účinností od 16. ledna 2013

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. ; vyhlášky č. 451/2011 Sb. a vyhlášky č. 10/2013 Sb.;s účinností od 16. ledna 2013.

Aktualizováno

CSÚIS - Právní předpisy - České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky - 2013

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013

Vydáno

České účetní standardy (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1. 1. 2013

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu - Technický manuál RISRE - verze 016

Tento dokument navazuje na předchozí verze určené pro přípravu pilotního provozu RISRE. V dokumentu byly aktualizovány informace na základě vyhodnocení pilotního provozu a byly zpřesněny informace spojené s rozpočtovým provizoriem.
Nově dokument obsahuje popis funkcionalit, které jsou zatím ve fázi přípravy. Publikace těchto informací je určena především pro vlastníky komunikujících aplikací (EKIS) k identifikaci změn a přípravu analýzy nasazení.

Vydáno

Plán odstávek IISSP pro rok 2013

Ministerstvo financí zveřejnilo pro informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP v roce 2013. Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.

Vydáno

Zveřejnění zákona o státním rozpočtu ČR - pro rok 2013 ve Sbírce zákonů

31. 12. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013  a zákon č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Na základě uvedeného mj. vzniká pro všechny organizační složky státu povinnost počínaje dnem 1. 1. 2013 mj. realizovat rozpočet v rozpočtovém informačním systému (viz ustanovení §3 rozpočtových pravidel).