Informace Kompetenčního centra IISSP ke sběru a zpracování výkazu PAP za 1. - 3. čtvrtletí 2012 a termínu uzamčení výkazů (stanoven na 20.11.2012)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 1. KC IISSP informuje, že termín pro uzamčení výkazů PAP za 1. - 3. čtvrtletí 2012 je stanoven na 20.11.2012
  • Do uvedeného data je třeba, aby účetní jednotky, které výkaz PAP nezaslaly, nebo se jejich výkaz nachází v chybě, aby výkaz nebo opravený výkaz do CSÚIS zaslaly.                         
  • V případě, že existují důvody, proč tak nemohou účetní jednotky učinit, je požadováno, aby o těchto důvodech zaslaly informaci do Service Desku IISSP, pokud tak již dříve neučinily.                         

  Toto se netýká identifikovaných rozdílů a nejasností KRK zjištěných v rámci zkušebního provozu Křížových kontrol.

 2. KC IISSP informuje, že pro identifikované rozdíly a nejasností zjištěné v rámci Křížových kontrol (KRK) již není dále nutné ze strany účetních jednotek zasílat svoje zjištění o vzniklých rozdílech do Service Desku IISSP.
  • Doposud zjištěné  příčiny vzniklých rozdílů budou promítnuty do aktualizace metodiky KRK, která bude připravena pro zpracování výkazu PAP za rok 2012                         
  • Účetní jednotky, které již identifikovaly příčiny rozdílů z KRK, mohou samozřejmě až do termínu uzamčení výkazů – 20.11.2012 – zasílat do CSÚIS svoje opravené výkazy.                         
  • Svoje opravené výkazy mohou zasílat i po tomto termínu, pouze tyto výkazy nemohou být zohledněny v rámci navazujícího zpracování statistické konsolidace v rámci CSÚIS.                         

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz